Informacje dla dzieci rodziców chcących zapisać dziecko do żłobka w ramach projektu w roku szkolnym 2014/2015

 

Drodzy rodzice,

 

W związku z rekrutacją dzieci do  żłobka na rok szkolny 2014/2015 w ramach projektu


”Ja mam pracę, a dziecko opiekę. Gmina Polkowice wspiera rodziców powracających do pracy”

informujemy, iż od dnia dzisiejszego dostępny jest już WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŻŁOBKA NA ROK 2014/2015  (w zakładce „ważne dokumenty” oraz w Biurze Projektu w Żłobku) który wraz z wymaganymi dokumentami należy składać od 5 maja 2014 r. do 30 maja 2014 r w Biurze Projektu, w budynku Żłobka, ul. Spółdzielcza 3, w godzinach od 7 do 15.

 

Wraz z wnioskiem należy złożyć następujące dokumenty:

 

·         Deklarację Uczestnictwa w Projekcie – Załącznik nr 1 do Wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka

 

W przypadku, gdy Rodzice/Opiekunowie prawni są osobami zatrudnionymi:

 

·         zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające fakt zatrudnienia ze wskazaniem: rodzaju umowy i okresu jej obowiązywania oraz z planowanym terminem powrotu do pracy z urlopu macierzyńskiego względnie wychowawczego.

 

W przypadku braku zatrudnienia i pozostawaniu w rejestrze osób bezrobotnych:

·         zaświadczenie o pozostawaniu w rejestrze osób bezrobotnych poszukujących pracy z Polkowickiego  Powiatowego Urzędu Pracy

 

W przypadku braku zatrudnienia i nie widnieniu w rejestrze osób bezrobotnych Polkowickiego Powiatowego Urzędu Pracy

·         oświadczenie o pozostawaniu nieaktywnym zawodowo (wzór do pobrania ze strony)

 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:

·         wydruk elektroniczny z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP (www.firma.gov.pl):

 

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego (działalności rolnej):

·         zaświadczenie KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników lub dowód uiszczenia składek na ww. ubezpieczenie  za dwa miesiące poprzedzające miesiąc, w którym został złożony wniosek.

 

W przypadku posiadania przez Rodzica/Opiekuna prawnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu   niepełnosprawności:

·         decyzję właściwego organu.

 

W przypadku, gdy składający Wniosek jest Opiekunem prawnym dziecka:

·         dokument potwierdzający ustanowienie opieki, np. postanowienie sądu.

 

 

Ponadto, składając wniosek, każdy Rodzic/Opiekun prawny zobowiązany jest zapoznać się z następującymi dokumentami:

 

 

-Regulaminem UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Ja mam pracę, a dziecko opiekę. Gmina Polkowice wspiera rodziców powracających do pracy” wraz z załącznikami do Regulaminu Uczestnictwa w Projekcie (regulamin porządkowy, umowa, oświadczenie uczestnika, karta informacyjna, oświadczenia, upoważnienia, wniosek o urlopowanie dziecka, oświadczenie woli o zamiarze rezygnacji)