Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Świadomi mieszkańcy - aktywna wieś. Wzmacnianie postaw proedukacyjnych na terenach wiejskich Gminy Polkowice

O projekcie

PROJEKT ZREALIZOWANY !!!

Okres realizacji 9 czerwca - 30 września 2008 r.

 

Geneza Projektu:
Pomysłodawcą i jednocześnie wnioskodawcą Projektu jest Stowarzyszenie Animacji Twórczej i Działań Alternatywnych SATiDA, które na co dzień zajmuje się działalnością charytatywną, kulturalną i proedukacyjną. Wieloletnie doświadczenie w pracy na rzecz społeczności lokalnej dostarczyło Stowarzyszeniu wiedzy na temat problemów i potrzeb mieszkańców polkowickich wsi, które często związane są z ich niską świadomością w zakresie wagi edukacji i wykształcenia dla życia zawodowego i społecznego. Przejawia się to w niskich kwalifikacjach zawodowych, niechęci do podejmowania nauki oraz znikomej aktywności w zakresie samoorganizacji i prób realizacji inicjatyw oddolnych. Wielu mieszkańców polkowickich wsi posiada wrodzone zdolności manualne (artystyczne, kulinarne, itp.), ale nie potrafi ich właściwie zidentyfikować oraz wykorzystać. Osoby te nie mają wiedzy na temat potencjału swoich zdolności oraz możliwości ich wykorzystania i promowania.
Postanowiono podjąć próbę rozwiązania problemu poprzez organizację szkoleń o charakterze komunikacyjnym, których zadaniem będzie nie tylko nauka współdziałania w grupie, ale również mobilizacja środowisk wiejskich do podejmowania inicjatyw oddolnych. Niezbędne jest również rzeczywiste określenie potrzeb i oczekiwań mieszkańców polkowickich wsi w zakresie edukacji.
Idea Projektu przedstawiona przez Stowarzyszenie SATiDA spotkała się z zainteresowaniem Gminy Polkowice, która postanowiła wspomóc organizację w opracowaniu Projektu oraz przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej o środki unijne na jego realizację. Stowarzyszenie i Gmina podpisały umowę partnerską, zgodnie z którą wspólnie podjęły się realizacji Projektu szkoleniowego. Liderem przedsięwzięcia była SATiDA, a samorząd pełnił rolę Partnera, służąc Stowarzyszeniu wsparciem merytorycznym i organizacyjnym.

Charakterystyka Projektu:
Celem głównym Projektu było podniesienie świadomości mieszkańców polkowickich wsi w zakresie wagi szeroko rozumianej edukacji, umiejętności samoorganizacji oraz korzyści płynących z podnoszenia własnych kwalifikacji. Cele szczegółowe Projektu zakładały po pierwsze: wyposażenie najbardziej aktywnych mieszkańców polkowickich wsi w zdolności efektywnego aktywizowania oraz rozbudzania postaw proedukacyjnych i prospołecznych wśród współmieszkańców, a po drugie: zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczności wiejskiej w zakresie edukacji. W celu zapewnienia realizacji nadrzędnego celu projektu zdecydowano, że w szkoleniach uczestniczyć będzie 30 mieszkańców polkowickich wsi oraz 4 członków Stowarzyszenia „SATiDA”, które jest organizacją pozarządową aktywnie działającą na obszarach wiejskich. 2 miejsca zarezerwowano dla pracowników Urzędu Gminy Polkowice. W ramach Projektu przeprowadzono szkolenia i warsztaty dla łącznie 36 osób w ramach 4 modułów tematycznych:
1. Komunikacja interpersonalna,
2. Budowanie zespołu,
3. Aktywizacja edukacyjna,
4. Warsztaty przygotowania i przeprowadzenia badania ankietowego.
Działanie miało na celu uświadomienie uczestnikom projektu korzyści płynace z edukacji, podnoszenia kwalifikacji oraz aktywnej działalności społecznej. Jego zadaniem było również wyposażenie uczestników projektu w umiejętności skutecznego komunikowania się, pracy w zespole oraz identyfikowania potrzeb i problemów, po to, aby wiedzieć jak skutecznie "zaszczepiać" współmieszkańcom postawy proedukacyjne i prospołeczne.
Szkolenia i warsztaty odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Polkowice. Uczestnicy Projektu przeprowadzili również po 5 badań ankietowych wśród mieszkańców swojej wsi. Na podstawie Ankiet, reprezentanci Lidera i Partnera w projekcie opracowali Raport na temat potrzeb społeczności wiejskiej w zakresie edukacji.
Uczestnicy Projektu otrzymali materiały szkoleniowe, mieli zapewniony bezpłatny transport do miejsca szkolenia i z powrotem oraz poczęstunek w przerwach zajęć.

 

Projekt rozpoczął się 9 czerwca br., a zakończył się 30 września 2008 r.

Rezultaty:
Rezultaty projektu zostału osiągnięte. Szkolenia ukończyli wszyscy uczestnicy (36 osób). Przeprowadzono łącznie 150 badań ankietowych wśród mieszkańców wsi. Opracowano Raport na temat potrzeb i oczekiwań społeczności wiejskiej w zakresie edukacji.