Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Świadomi mieszkańcy - aktywna wieś. Wzmacnianie postaw proedukacyjnych na terenach wiejskich Gminy Polkowice

Ogłoszenie o naborze uczestników szkoleń do projektu

Stowarzyszenie Animacji Twórczej i Działań Alternatywnych SATiDA – lider projektu realizowanego w partnerstwie z Gminą Polkowice pn. „Świadomi mieszkańcy - aktywna wieś. Wzmacniane postaw proedukacyjnych na terenach wiejskich Gminy Polkowice”

ogłasza nabór uczestników na bezpłatne szkolenia

z zakresu komunikacji interpersonalnej, budowania zespołu oraz aktywizacji edukacyjnej. Szkolenia kierowane są w pierwszej kolejności do mieszkańców polkowickich wsi, którzy aktywnie działają lub chcą działać na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.
Szkolenia będą się odbywać na przełomie lipca i sierpnia 2008 r. w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Polkowice. Zostanie zapewniony bezpłatny transport uczestników szkoleń.
Liczba miejsc jest ograniczona.
Dokumenty zgłoszeniowe
począwszy od dnia 11 czerwca 2008 r. będą do pobrania
w sołectwach, Wydziale Współpracy Europejskiej i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Gminy Polkowice oraz na stronie internetowej
www.projekty.polkowice.eu (Zakładka „Rekrutacja”).
Wypełnione kwestionariusze należy składać w sołectwach
lub w kancelarii Urzędu Gminy Polkowice do dnia 20 czerwca 2008 r.