"Świadomi mieszkańcy - aktywna wieś. Wzmacnianie postaw proedukacyjnych na terenach wiejskich Gminy Polkowice"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie
Działanie 9.5 - Oddolne Inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Projektodawca:
Stowarzyszenie Animacji Twórczej i Działań Alternatywnych "SATiDA"
ul. Malinowa 10
59-101 Sucha Górna

Partner Projektu:
Gmina Polkowice
ul. Rynek 1
59-100 Polkowice

Informacje:
Prezes Stowarzyszenia - Barbara Szewczyk
e-mail:
satida@wp.pl lub
projektefs.satida@interia.eu

Wydział Współpracy Europejskiej i Funduszy Zewnętrznych w Urzędzie Gminy Polkowice
e-mail: prudkowski@ug.polkowice.pl lub
ef@ug.polkowice.pl
tel.(076) 84-74-152

Raport na temat potrzeb i oczekiwań
społeczności wiejskiej w zakresie edukacji
-    (0.22 MB) - POBIERZ PLIK PDF