Zagospodarowanie terenów wokół Gimnazjum Nr 2 - etap IIB - infrastruktura sportowa i pozostały zakres

Sport to zdrowie. A uprawianie sportu na nowoczesnych obiektach sportowych to zdrowie, bezpieczeństwo i przyjemność. Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Polkowicach od kilku miesięcy mogą realizować swoje sportowe pasje na pachnących jeszcze farbą boiskach do koszykówki i piłki siatkowej. Chętni mogą się też poczuć jak sprinter na olimpiadzie, dzięki wybudowaniu profesjonalnej bieżni. Tu zajęcia Wf-u już nigdy nie będą nudne, a i po lekcjach boiska nie stoją puste.

 

Wszystko to dzięki realizacji projektu:

 

„Zagospodarowanie terenów wokół Gimnazjum nr 2 w ramach rewitalizacji Osiedla Hubala – etap II B –infrastruktura sportowa i pozostały zakres”

 

Inwestycja polegała na wybudowaniu kompleksu obiektów sportowych oraz elementów zagospodarowania terenu przy Gimnazjum nr 2 w Polkowicach zlokalizowanego przy ul. Hubala.

 


W wyniku przeprowadzonych działań inwestycyjnych powstały:

Ponadto wykonane zostały roboty ziemne związane z:

Głównym założeniem niniejszej inwestycji jest realizacja jednego z celów Gminy Polkowice w zakresie edukacji sportowej – wzrost dostępności i atrakcyjności procesu kształcenia kultury fizycznej wśród młodzieży zamieszkującej obszar zdegradowany. Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Polkowicach wykazują ogromne zainteresowanie sportem. Istotnym utrudnieniem w realizacji edukacji sportowej jest niedostateczna baza sportowa. W związku z powyższym koniecznym było podjęcie działań umożliwiających jej rozbudowę tak, aby w pełni realizować założenia realizacji programu wychowania fizycznego na poziomie gimnazjalnym. Duży potencjał sportowy gimnazjalistów: dobre wyniki sportowe uzyskiwane przez dzieci, doświadczenie kadry pedagogicznej w przygotowywaniu i przeprowadzaniu zawodów sportowych, znaczne nakłady ponoszone przez miasto na finansowanie aktywności sportowej dzieci i młodzieży, wymagały podjęcia skoordynowanych działań zmierzających do efektywnego wykorzystania istniejących możliwości drzemiących w młodym potencjale.

 

Kolejnym elementem przedmiotowego projektu, który ma za zadanie rozwiązać problemy występujące na rewitalizowanym obszarze jest stworzenie warunków infrastrukturalnych związanych z możliwością spędzania wolnego czasu przez młodzież w oparciu o sport. Przeprowadzone analizy wykazały, iż Osiedle Hubala zamieszkują liczne rodziny dysfunkcyjne. Cechą charakterystyczną tych rodzin jest występowanie niekorzystnych czynników takich jak: rozbicie rodziny, konflikty między członkami rodziny, nadużywanie alkoholu, popełnianie przestępstw, poważne choroby i zaburzenia psychiczne, złe warunki bytowe, niski poziom wiedzy i edukacji. Brak pozytywnych wzorców wychowawczych oraz mała ilość alternatywnych form spędzania czasu wolnego w oparciu o edukację powodują kształtowanie się destrukcyjnych cech osobowych młodych ludzi. Formą prewencji i walki z nasilającymi się antagonizmami, konfliktami i zjawiskami patologicznymi jest m.in. właśnie edukacja sportowa, której zadaniem jest kształtowanie podstawowych pojęć moralnych młodzieży, jej wrażliwości emocjonalnej i społecznej.


Inwestorem i Beneficjentem projektu jest Gmina Polkowice, która pełniła rolę Wnioskodawcy i odpowiadała za prawidłowy przebieg i realizację przedmiotowego projektu oraz przestrzeganie procedur, harmonogramu i realizacji prac związanych z działaniami w zakresie realizacji przedsięwzięcia. Operatorem po zakończeniu inwestycji jest jednostka organizacyjna, której organem założycielskim jest Gmina Polkowice – Gimnazjum Nr 2 w Polkowicach.

 

Całkowita wartość projektu   -  2.203.819,47 zł

Wkład Unii Europejskiej   -   1.412.938,61 zł