Przebudowa świetlicy w Jędrzychowie

 

Tytuł projektu:

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jędrzychowie

Umowa o przyznanie pomocy:

Nr 00048-6930-UM0130103/10 z dnia 24.11.2010 r.
(Aneks nr 1 z dnia 16.02.2011 r.)


Źródło dofinansowania:


Kwota dofinansowania:

450.000,00 zł

 

Cel operacji:

Poprzez przebudowę i remont świetlicy wiejskiej zwiększy się funkcjonalność i bezpieczeństwo obiektu stanowiącego główne miejsce spotkań oraz centrum aktywności społecznej mieszkańców w tym młodzieży. Atrakcyjne warunki lokalowe zachęcą mieszkańców do korzystania z przedmiotowej infrastruktury, a w rezultacie do organizowania i podejmowania ciekawych inicjatyw oddolnych, w tym kulturalnych, edukacyjnych i rozrywkowych.

Realizacja operacji bezpośrednio wpływa na osiągnięcie celu ogólnego nr 3 Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” (LSR):

oraz celu szczegółowego 3.2:

Realizacja inwestycji jest zgodna z przedsięwzięciem IV: Razem dla wsi i regionu zaplanowanym w LSR.

 

Zakres rzeczowy inwestycji:

  1. Remont dachu
  2. Roboty rozbiórkowe
  3. Roboty wykończeniowe
  4. Roboty zewnętrzne
  5. Roboty elewacyjne
  6. Roboty instalacyjne (instalacja gazowo-wewnętrzna, instalacja elektryczna)