Projekty Gminy Polkowice

A A A

Zielono-niebieska infrastruktura w Polkowicach

Szczegóły projektu

 „Zielono – niebieska infrastruktura w Polkowicach”

 

Gmina Polkowice obecnie realizuje projekt pod nazwą „Zielono – niebieska infrastruktura w Polkowicach”, który otrzymał wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie w kwocie  5 499 331,12 zł ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 – 2021.

 

Przedmiotowy projekt polega na utworzeniu zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Polkowice celem zwiększenia odporności miasta na postępujące zmiany klimatu oraz przeciwdziałaniu im. Bardzo ważnym jego elementem będzie kompleksowe uzupełnienie go o działania edukacyjno-informacyjne, które podniosą poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa w odniesieniu
do problematyki związanej ze zmianami klimatu.

 

Projekt promuje codzienne rozwiązania, po jakie sięgać może każdy człowiek, aby poprawić jakość powietrza, zwiększyć stopień wykorzystania wody deszczowej, zminimalizować ilość zużywanej energii.

Dostosowanie działań do potrzeb i możliwości różnych grup, w tym osób w różnym wieku, pozwoli na

zwiększenie stopnia integracji społecznej w obszarze ochrony środowiska i klimatu.

 

Projekt zakłada realizację szeregu działań adaptacyjnych i mitygacyjnych, zarówno w odniesieniu
do zielonej, jak i do niebieskiej infrastruktury, w tym m.in. utworzenie zielonych podwórek
we wnętrzach międzyblokowych (wprowadzanie zieleni na obszary zabudowane), montaż stojaków rowerowych i budowa ścieżek rowerowych celem promowania roweru jako ekologicznej alternatywy dla poruszania się pojazdami spalinowymi, wprowadzenie drenażu i małej retencji, wykonanie nowych nasadzeń, wypełnienie pasa drogowego roślinnością, regulacja parkowego układu wodnego, w tym rowów i zbiornika wodnego, odtworzenie infiltracyjnego rowu retencyjnego.

 

Dodatkowym atutem projektu jest jego realizacja w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców, tj. Aquateam COWI S.A. z siedzibą w Norwegii. Rola partnera ma charakter doradczy, pozwoli ocenić działania w zakresie mitygacji i adaptacji do zmian klimatu prowadzone przez Gminę Polkowice, przekazać dobre praktyki i wesprzeć gminę w realizacji działań edukacyjno-informacyjnych.

 

Cel realizacji projektu stanowi zwiększenie odporności Gminy Polkowice na zjawisko zmian klimatu,

adaptowanie się do ich skutków oraz przeciwdziałanie ich postępowaniu (mitygacja) przy jednoczesnym podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa w powyższym zakresie.

Projekt ma na celu przeciwdziałanie problemowi postępujących zmian klimatu, niskiego stopnia odporności gminy na ich skutki, niskiego poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa w tym zakresie oraz niewystarczającej liczba działań mitygacyjnych hamujących ekstremalne zjawiska pogodowe.

Kwota dofinansowania: 5 499 331,12 zł

Całkowita wartość inwestycji: 6 469 801,39 zł

 

Efekty Projektu:

-poprawa jakości powietrza (m.in. poprzez promowanie ruchu rowerowego, nasadzenie zieleni),

-wzrost wykorzystania małej retencji,

-wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa,

-zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz ochrony klimatu,

-wzrost odporności gminy na zmiany klimat.

 

Zakres inwestycji obejmuje realizację niżej wymienionych zadań:

 

Zadanie nr 1: Stworzenie systemu zieleni miejskiej wraz ze zwiększeniem powierzchni biologicznie czynnej w Polkowicach poprzez wprowadzenie elementów zazieleniających obszary zabudowane (tj. zielonych podwórek) oraz małej retencji we wnętrzach między blokowych przy ul. Wołodyjowskiego

 

Zadanie nr 2: Stworzenie systemu zieleni miejskiej wraz ze zwiększeniem powierzchni biologicznie czynnej w Polkowicach poprzez wprowadzenie elementów zazieleniających obszary zabudowane (tj. zielonych podwórek) we wnętrzach międzyblokowych przy ul. Głogowskiej

 

Zadanie nr 3: Zmniejszenie efektu „miejskiej wyspy ciepła” oraz poprawa mikroklimatu w mieście poprzez rewitalizację parku przy ul. Dąbrowskiego w Polkowicach

 

Zadanie 4: Zmniejszenie efektu „miejskiej wyspy ciepła”, poprawa mikroklimatu w mieście oraz zagospodarowanie wód opadowych poprzez rewitalizację parku przy ul. Chocianowskiej na osiedlu Polkowice Dolne

 

Zadanie 5: Rewitalizacja terenów zieleni przy ul. Hubala w Polkowicach

 

Zadanie 6: Rewitalizacja terenów zieleni przy ul. K.B. Kominka w Polkowicach

 

Zadanie 7: Rewitalizacja terenów zieleni przy ul. Wojska Polskiego w Polkowicach

 

Zadanie 8: Promowanie jazdy na rowerze jako alternatywy dla samochodów poprzez budowę ścieżki rowerowej przy ul. 3 Maja i 11 Lutego.

 

Zadanie 9: Promowanie jazdy na rowerze jako alternatywy dla samochodów poprzez budowę ścieżki rowerowej przy ul. 3 Maja

 

Działania edukacyjno-informacyjne.

W ramach projektu „Zielono – niebieska infrastruktura w Polkowicach” zaplanowano realizację kompleksowych działań edukacyjno – informacyjnych podnoszących świadomość społeczną na temat zachodzących zmian klimatu, ich skutków i zagrożeń.

Kampania ma na celu promowanie codziennych eko – rozwiązań oraz integrowanie i aktywizowanie społeczności lokalnej oraz innych interesariuszy we wspólne działania na rzecz ochrony środowiska.
W ramach kampanii zaplanowano wykorzystanie różnorodnych narzędzi przekazu informacji i edukacji, aby były one interesujące dla różnych grup wiekowych.

 

Poszerzenie wiedzy społeczeństwa odbywać się będzie poprzez:

 1. Organizację kampanii w mediach tradycyjnych i internecie:
 • radio,
 • broszury informacyjne,
 • social media,
 • strona internetowa.
 1. Organizację działań aktywizujących społeczność:
 • konkursy: „Zielono – niebieskie koło fortuny”, „Klimat w czasach Netflixa”, „Babcia, dziadek, mama, tata – rodzina razem dla eko – świata!”,
 • festiwale: „Festiwal kolorów zielono – niebieskie Polkowice”.
 1. Kształcenie i przekaz wiedzy w formie edukacji profilowanej:
 • szkolenia: „Zmiany klimatu w dobie social mediów”, „Wdrażanie działań z zakresu zmniejszania emisji gazów cieplarnianych i ponownego wykorzystania wody opadowej na poziomie gminnym”,
 • warsztaty: „Magia OZE”, „Zaczarowane parki”, „Domki na wodzie”, „Eko – Fashion Days”,
 • zajęcia edukacyjne: „Międzypokoleniowe zajęcia edukacyjne „Klimat się zmienia – czas łączyć pokolenia”.

 

Okres realizacji projektu: od 16.07.2021 r. do 31.12.2023 r.

 

BIURO PROJEKTU

Urząd Gminy Polkowice

Referat Rozwoju Gminy

ul. Górna 2

59-100 Polkowice

Kontakt:

Jacek Michalak – Główny specjalista ds. współpracy europejskiej i funduszy zewnętrznych,
tel. 76/847 14 44

 

                                                                                                                www.eeagrants.org / www.norwaygrants.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Zielono-niebieska infrastruktura w Polkowicach” dofinansowany jest z Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021
w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”

Projekt „Zielono-niebieska infrastruktura w Polkowicach” korzysta z dofinansowania o wartości 5 499 331,12 zł otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.
Celem projektu jest zwiększenie odporności Gminy Polkowice na zjawisko zmian klimatu, adaptowanie się do ich skutków oraz przeciwdziałanie ich postępowaniu przy jednoczesnym podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa.