Projekty Gminy Polkowice

A A A

Zakup autobusów o napędzie elektrycznym dla połączeń miejskich i podmiejskich w gminie Polkowice

Szczegóły projektu

Tytuł projektu: „Zakup autobusów o napędzie elektrycznym dla połączeń miejskich i podmiejskich w gminie Polkowice”.

 

Nr projektu: RPDS.03.04.01-02-0003/19

Projekt realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna.

Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych.

Poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne.

 

Celem projektu jest zmniejszenie ilości szkodliwych czynników emitowanych do atmosfery przez środki transportu w gminie Polkowice.

 

W ramach projektu zakupionych zostanie 9 szt. autobusów o napędzie w 100% elektrycznym. Pojazdy wyposażone zostaną w szereg udogodnień dla osób niepełnosprawnych i starszych – tablicę informacyjną oraz monitor, na których wyświetlane będą m.in. cała trasa przejazdu, numer linii, jaką autobus obsługuje oraz czas przejazdu pomiędzy przystankami. Cały tabor wyposażony będzie również w głośniki, z których puszczane będą zapowiedzi o następnym przystanku oraz przystanku, na którym obecnie się znajduje. Dodatkowo na przyciskach „stop” znajdzie się litera „S” w alfabecie Braille’a, a na obiciach foteli piktogramy sygnalizujące pozostałym pasażerom, że jeśli do autobusu wsiądzie osoba niepełnosprawna lub np. z małym dzieckiem, to należy ustąpić należne jej miejsce.

 

Wartość całkowita projektu: 19 384 800,00 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 19 384 800,00 zł

Wartość dofinansowania z UE: 14 344 752,00 zł

Logotypy obowiązujące dla RPO WD 2014-2020