Projekty Gminy Polkowice

A A A

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie miejsc spotkań, rekreacji i integracji dla mieszkańców oraz grup defaworyzowanych we wsiach Pieszkowice oraz Guzice, w gminie Polkowice.

Szczegóły projektu

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

typ/ nazwa operacji: 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez stworzenie miejsc spotkań, rekreacji i integracji dla mieszkańców oraz grup defaworyzowanych we wsiach Pieszkowice oraz Guzice, w gminie Polkowice.

 

opis operacji:

Planowana operacja składać się będzie z dwóch etapów:

Etap I – utworzenie miejsca rekreacji we wsi Guzice, w gminie Polkowice.

W ramach tego etapu planuje się montaż dwóch zestawów biesiadnych w sąsiedztwie budynku świetlicy wiejskiej w Guzicach obok urządzeń zabawawowych wraz z montażem dwóch żagli przeciwsłonecznych nad urządzeniami zabawowymi. Miejsce planowanej operacji (dz. nr 139/5 obr. nr 0004 Guzice) znajduje się na przeciwko świetlicy wiejskiej i stanowi część sportowo – rekreacyjnego  centrum wsi Guzice.

Etap II – utworzenie miejsca rekreacji we wsi Pieszkowice, w gminie Polkowice.

W ramach etapu II planuje się zmianę zagospodarowania terenu wokół stawu we wsi Pieszkowice poprzez montaż elementów małej architektury oraz wzbogacenie terenów zielonych o nasadzenia drzew owocowych i zieleni niskiej. Lokalizacja inwestycji: dz. nr 31/4, 31/3, 96, 31/1 obr. nr 0009 Pieszkowice.

 

cel operacji:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej poprzez przebudowanie miejsca rekreacji we wsi Pieszkowice oraz doposażenie miejsca rekreacji  we wsi Guzice, w gminie Polkowice.

 

planowane, przewidywane wyniki operacji/ efekty:

Utworzenie dwóch miejsc rekreacji, spotkań i integracji dla mieszkańców i grup defaworyzowanych.

 

nazwa działania PROW 2014-2020 w ramach którego realizowana jest operacja: 

Operacje realizowana w ramach działania: „Wsparcie rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

 

wartość projektu: 135.358,20 zł

wartość uzyskanego dofinansowania:  86.128,00 zł