Projekty Gminy Polkowice

A A A

Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne

Tytuł projektu: „Wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne polkowickich szkół”.

Nr projektu: RPDS.07.01.01-02-0085/16

Projekt realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 7 – Infrastruktura edukacyjna

Działanie 7.1 – Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną

Poddziałanie 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną

Celem projektu jest poprawa warunków nauczania w zakresie edukacji podstawowej i gimnazjalnej poprzez wyposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne 5 polkowickich szkół.

Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu i materiałów dydaktycznych do :

  1. Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach;
  2. Szkoły Podstawowej nr 2 w Polkowicach;
  3. Szkoły Podstawowej nr 3 w Polkowicach;
  4. Gimnazjum nr 1 w Polkowicach;
  5. Gimnazjum nr 2 w Polkowicach.

W ramach zadań projektowych zostaną doposażone m.in. pracownie: cyfrowe, matematyczne i przyrodnicze, robotyki, terapeutyczne, studio filmowe oraz zostanie utworzona sieć Wi-Fi.

Wartość całkowita projektu: 588 385,89 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 588 385,89 zł

Wartość dofinansowania z UE: 500 128,01 zł

Projekt współfinansowany przez: Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Dolny Śląsk i Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne