Projekty Gminy Polkowice

A A A

Wykorzystaj swój talent. Upowszechnianie edukacji artystycznej na terenie Gminy Polkowice

Szczegóły projektu

Tytuł projektu:

Wykorzystaj swój talent. Upowszechnianie edukacji artystycznej na terenie Gminy Polkowice

Okres realizacji projektu:

1 września 2009 r.  – 26 luty 2010 r.

Cel główny:

Pobudzenie środowisk lokalnych i ich zaangażowanie na rzecz edukacji artystycznej najmłodszych oraz wyrównywanie szans w dostępie do przedmiotowego kształcenia.

Uczestnicy Projektu:

140 uzdolnionych artystycznie uczniów polkowickich szkół

GŁÓWNE DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

Realizacja przedsięwzięcia jest następstwem inicjatywy oddolnej mieszkańców Polkowic, którzy zainteresowali się tematyką edukacji artystycznej uzdolnionych dzieci i młodzieży i wystąpili do Burmistrza Polkowic z propozycją projektu.
Celem ogólnym projektu jest pobudzenie środowisk lokalnych i ich zaangażowanie na rzecz edukacji artystycznej najmłodszych oraz wyrównywanie szans w dostępie do przedmiotowego kształcenia.
Projekt kierowany jest do 140 uzdolnionych artystycznie dzieci zamieszkujących gminę Polkowice i uczęszczających do polkowickich szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz Zespołu Szkół w Polkowicach. Wsparciem objęte zostaną dzieci utalentowane muzycznie, literacko i plastycznie, przy czym rozpoznanie poziomu ich umiejętności i predyspozycji jest kluczowym elementem projektu i nastąpi w trakcie jego realizacji. Podstawowym kryterium kwalifikacji dziecka do udziału w projekcie będą jego zdolności i predyspozycje artystyczne ocenione przez wykwalifikowanych ekspertów.
Przewiduje się realizację warsztatów artystycznych i koncert finałowy. Działanie te zostaną zrealizowane w trakcie trzech miesięcy od listopada 2009 r. do stycznia 2010 r. Warsztaty mają dostarczyć uczniom wiedzy merytorycznej oraz pełnić rolę edukacyjnej formy spędzania czasu wolnego. Ich zadaniem jest również przygotowanie dzieci do koncertu finałowego, w trakcie którego zaprezentowane zostaną twórcze dokonania uczestników projektu. Każdy uczestnik projektu otrzyma wsparcie w wymiarze 26 godzin lekcyjnych warsztatów w grupach. Planuje się, że zajęcia poszczególnych grup będą się odbywały 2 razy w tygodniu po 2 godziny dydaktyczne. Zorganizowane zostaną warsztaty literackie, muzyczne oraz plastyczne. Każdy z uczestników projektu po jego zakończeniu otrzyma Indywidualne Rekomendacje Rozwoju Artystycznego stanowiące referencje
i świadectwo udziału w projekcie. Przedmiotowe metryki zawierać będą dane personalne ucznia, ocenę poziomu jego zdolności artystycznych oraz wskazówki dla dalszej ścieżki rozwoju.
Do prowadzenia warsztatów i koncertu zatrudnionych zostanie 5 ekspertów/nauczycieli.
Na zakończenie przedsięwzięcia wydany zostanie album pamiątkowy, który z jednej strony będzie dokumentował przebieg i osiągnięcia projektu, a z drugiej  prezentował i promował jego uczestników oraz ich dokonania.

Rezultaty:

Rezultaty twarde:
1. Jedna inicjatywa oddolna
Mieszkańcy Polkowic, którzy wystąpili z inicjatywą projektu oraz społecznie spróbują wspomóc jego realizację otrzymają dyplomy zaangażowania na rzecz społeczności lokalnej (20 os.) Aktywny udział w przedsięwzięciu wzmocni ich wiedzę na temat projektów unijnych, wyposaży w doświadczenie niezbędne do kontynuowania osiągnięć projektu w ramach założonego Stowarzyszenia „IKAR” oraz przyczyni się do popularyzowania działań oddolnych. Swój społeczny wkład na rzecz projektu będą dokumentować w Kartach Aktywnego Mieszkańca (12 os.).

2. 156 godzin lekcyjnych warsztatów artystycznych
Zostanie przeprowadzone łącznie 156 godzin profesjonalnych warsztatów artystycznych w grupach, co zwiększy dostępność do tego typu edukacji w Gminie. Opiekunowie grup będą prowadzili listy obecności uczestników.

3. Świadectwa Indywidualne Rekomendacje Rozwoju Artystycznego
Potwierdzeniem zdolności artystycznych uczestników projektu oraz wiedzy nabytej w trakcie projektu będą świadectwa IRRA opracowane przez ekspertów dla wszytskich uczestników projektu (140 os.). IRRA będzie również określać predyspozycje artystyczne dziecka oraz propozycje jego dalszej ścieżki edukacyjnej.

4. Jedna impreza kulturalno-oświatowa
Zostanie zorganizowany koncert finałowy poprzedzony próbą generalną, którego zadaniem prócz promocji młodych talentów będzie zwiększenie dostępu do kultury wśród mieszkańców Gminy.

5. Wydanie albumu pamiątkowego
Zostanie opracowany i wydany album pamiątkowy (1000 szt.), za pomocą którego informacje na temat zdolności uczestników projektu zostaną rozpowszechnione wśród środowisk oświatowych Dolnego Śląska. Przewiduje się rozesłanie 100 sztuk albumu do artystycznych stowarzyszeń i placówek dydaktycznych w regionie.

Rezultaty miękkie:
1. Wzrost świadomości polkowiczan co do korzyści płynących z edukacji artystycznej
2. Zainteresowanie mieszkańców Gminy podejmowaniem inicjatyw oddolnych
3. Podniesienie poziomu poczucia własnej wartości uczestników projektu
4. Uświadomienie rodzicom szczególnych zdolności artystycznych dzieci
Rezultaty miękkie zostaną zbadane na zakończenie projektu za pomocą ankiet skierowanych do rodziców dzieci objętych wsparciem.

Rezultaty zostaną osiągnięte poprzez profesjonalną rekrutację uczestników, zatrudnienie wykwalifikowanych ekspertów, efektywną promocję, merytoryczne zarządzanie oraz zaangażowanie mieszkańców Polkowic.

Projekt współfinansowany przez: Narodowa Strategia Spójności - Kapitał Ludzki i Europejski Fundusz Społeczny