Projekty Gminy Polkowice

A A A

Wiejska szkoła eduakcji – szansą na aktywizację edukacyjną mieszkańców wsi Guzice

Szczegóły projektu

Geneza projektu:
Projekt został opracowany w odpowiedzi na wniosek mieszkańców wsi Guzice, którzy wyrażając wolę dokształcania się, zwrócili się do Gminy Polkowice z prośbą o wsparcie ich inicjatywy. Dzięki przeprowadzonemu wywiadowi wśród współmieszkańców określili również liczbę osób zainteresowanych szkoleniem oraz wskazali konkretne dziedziny, w których chcieliby podnosić swoje kwalifikacje. Największym zainteresowaniem cieszą się zajęcia językowe (angielski) oraz informatyczne (obsługa komputera, w tym posługiwanie się siecią Internet). Pomysł mieszkańców Guzic spotkał się z dużym zainteresowaniem i aprobatą władz Gminy Polkowice, które zdecydowały się aplikować o środki unijne na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. W trakcie prac nad projektem wzbogacono ofertę szkoleniową o zajęcia z agroturystki z elementami marketingu, co ma na celu uświadomienie mieszkańcom Guzic przyrodniczych walorów okolicy oraz możliwości z nich wynikających. Idea przedsięwzięcia doskonale wpisała się w załażenia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 – Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich, gdzie zgodnie z zapisami programowymi działania podejmowane w ramach projektu ukierunkowane będą na podniesienie poziomu kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich i uświadomienie uczestnikom projektu korzyści wynikających z podejmowania i uczestniczenia w inicjatywach proedukacyjnych. Zakłada się, że realizacja projektu przyczyni się do wyrównywania szans mieszkańców wsi w dostępie do edukacji, w tym przede wszystkim zmniejszenia różnic w obszarze edukacji pomiędzy obszarami wiejskimi a ośrodkami miejskimi.

Charakterystyka projektu:
Celem ogólnym Projektu jest podniesienie poziomu kwalifikacji mieszkańców wsi Guzice oraz podwyższenie ich świadomości na temat korzyści wynikających z uczestnictwa w inicjatywach proedukacyjnych.  Zamierza się go osiągnąć poprzez przeszkolenie 24 osobowej grupy mieszkańców wsi Guzice w następujących modułach szkoleniowych:
1.Podstawy nauki języka angielskiego (60 h dydaktycznych).
2.Podstawy obsługi komputera i posługiwanie się siecią Internet (18 h dydaktycznych).
3.Agroturystyka z elementami marketingu (3 dniowe warsztaty po 5 h).
Szkolenia będą nieodpłatne, podobnie jak transport uczestników do miejsca zajęć i z powrotem.
Początek realizacji projektu planowany jest na 21 lipca br., natomiast zakończenie przedsięwzięcia nastąpi 30 kwietnia 2009 r. Dokumenty rekrutacyjne będą do pobrania u sołtysa wsi Guzice, w siedzibie Urzędu Gminy w Polkowicach oraz na stronie internetowej Gminy Polkowice.

Oczekiwane rezultaty:
Oczekuje się, że realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do podniesienia wzrostu poziomu świadomości mieszkańców Guzic na temat korzyści wynikających z dokształcania się. Ponadto, wpłynie na zwiększenie ich zaufania we własne siły, wzmocni ich zdolności komunikacyjne (język obcy), wyposaży w nowe umiejętności (obsługa komputera) oraz rozbudzi nowe zainteresowania.

Projekt współfinansowany przez: Narodowa Strategia Spójności - Kapitał Ludzki i Europejski Fundusz Społeczny