Projekty Gminy Polkowice

A A A

Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętnoci polkowickich uczniów

Projekt pn. „Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPDS.10.02.01-02-0075/18-00 z dnia 6.11.2018 r.

Cel główny

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 440 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych, w tym uczniów klas gimnazjalnych w gminie Polkowice do VI 2020 r. poprzez realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych dostosowanych do ich potrzeb.

Projekt zakłada następujące formy wsparcia:

1) Rozszerzenie oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4 w Polkowicach;
2) Wyjazdy naukowo-edukacyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Polkowicach;
3) Pomoc stypendialna dla szczególnie uzdolnionych uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Polkowicach udzielana w roku szkolnym 2019/2020;
4) Doposażenie Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie oraz Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4 w Polkowicach w pomoce dydaktyczne;

Wsparcie projektu skierowane jest do:
1) uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 do Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3, Szkoły Podstawowej nr 4 w Polkowicach.

 

Wartość całkowita projektu: 445.218,75 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 378 435,93 zł

 

Projekt współfinansowany przez: Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Dolny Śląsk i Europejski Fundusz Społeczny