Projekty Gminy Polkowice

A A A

Termomodernizacja budynku biblioteki miejskiej w Polkowicach

Tytuł projektu: „Termomodernizacja budynku biblioteki miejskiej w Polkowicach”.
Nr projektu: RPDS.03.03.01-02-0072/16
Projekt realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa 3 – Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 3.3 – Gospodarka niskoemisyjna
Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – OSI
Przedmiot projektu: Projekt polega na kompleksowej modernizacji energetycznej budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego w Polkowicach przy ul. Skalników 6.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
– ocieplenie ścian i stropodachu z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej;
– modernizację systemu grzewczego i c.w.u.;
– modernizację systemu wentylacji;
– wykonanie instalacji OZE (on-grid);
– instalację systemów monitoringu i zarządzania energią cieplną;
– wymianę oświetlenia na energooszczędne LED.

Termin realizacji: 30.11.2018 r.

Beneficjent: Gmina Polkowice

Realizator: Polkowice Przedsiębiorstwo Komunalne (do 18.12.2017 r. działające pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach)

Wartość całkowita projektu: 2 169 916,83 zł
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 626 154,27 zł
Wartość dofinansowania UE: 1 382 231,13 zł

 

Przed realizacją:

 

Po realizacji:

 

Projekt współfinansowany przez: Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Dolny Śląsk i Europejski Fundusz Społeczny