Projekty Gminy Polkowice

A A A

Realizacja programów rozwojowych szkół gimnazjalnych w Gminie Polkowice

Szczegóły projektu

BIURO PROJEKTU

ul. Rynek 2/5, 59-100 Polkowice

 

 

Koordynator projektu – Emilia Paś, (076) 84-74-145

Pracownik ds. obsługi finansowej projektu – Agnieszka Opalach, (76) 84 74 117

Pracownik ds. płac – Małgorzata Małgowska, (076) 84 74 112

Pracownik ds. zamówień publicznych – Artur Stępień, (76) 84 74 159

 

biuro-gim@ug.polkowice.pl

 

Koordynatorzy szkolni:

1. Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Polkowicach – Anna Gołębiowska

(76) 845 69 43

2. Gimnazjum nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Polkowicach – Iwona Izienicka

(76) 746 53 70

Dzięki dofinansowaniu w kwocie 662 542,00 zł, jakie Gmina Polkowice otrzymała ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, uczniowie polkowickich gimnazjów skorzystają z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb.

Nr projektu: POKL.09.01.02-02-030/11
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POKL.09.01.02-02-030/11-00
Tytuł projektu: „Realizacja programów rozwojowych szkół gimnazjalnych w Gminie Polkowice”
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Okres realizacji projektu: 02.11.2011 r. – 31.07.2013 r.

Projekt współfinansowany przez: Narodowa Strategia Spójności - Kapitał Ludzki i Europejski Fundusz Społeczny