Projekty Gminy Polkowice

A A A

Przebudowa pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej 2 w Polkowicach (termomodernizacja)

Tytuł projektu: „Przebudowa pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej 2 w Polkowicach (termomodernizacja)”.
Nr projektu: RPDS.03.03.01-02-0074/16
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Oś priorytetowa 3 – Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 3.3 – Gospodarka niskoemisyjna
Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – OSI

Projekt polega na kompleksowej modernizacji energetycznej budynku użyteczności publicznej przy ul. Górnej 2 w Polkowicach.
Dofinansowanie z UE przeznaczone będzie na koszty kwalifikowalne związane z termomodernizacją budynku. W ramach projektu dodatkowo zakłada się wykonanie prac modernizacyjnych i doposażenie budynku. Docelowo budynek przy ul. Górnej 2 będzie wykorzystywany na cele administracji publicznej i ulokowane będą w nim wydziały Urzędu Gminy.

Główny zakres rzeczowy projektu obejmuje:
● docieplenie ścian i połaci dachowej z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizacja elewacji;
● prace typu: likwidacja progu wejściowego, wzmocnienie więźby, przełożenie dachówki, remont wnętrza, wymiana stolarki wewnętrznej;
● modernizacja systemu grzewczego i c.w.u. (demontaż starej i montaż nowej instalacji c.o. i grzejników);
● modernizacja systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła (wentylacja mechaniczna);
● instalacja klimatyzacji;
● wewnętrzna instalacja wod.-kan.;
● wymiana oświetlenia na energooszczędne LED.

Cel główny:

Zwiększenie efektywności energetycznej infrastruktury publicznej oraz poprawa jakości powietrza w gminie Polkowice poprzez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej przy ul. Górnej 2 w Polkowicach.

Cele szczegółowe:

1) Poprawa cech termicznych, zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej oraz kosztów ogrzewania budynku użyteczności publicznej;

2) Ograniczenie emisji substancji szkodliwych w gminie Polkowice;

3) Zwiększenie świadomości społeczności lokalnej w zakresie racjonalnego korzystania z energii.

Wartość całkowita projektu: 3 980 370,40 zł zł
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 409 761,83 zł
Wartość dofinansowania UE: 1 198 297,55 zł

 

Projekt współfinansowany przez: Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Dolny Śląsk i Europejski Fundusz Społeczny