Projekty Gminy Polkowice

A A A

Projekty PROW 2007-2013

Tytuł projektu:

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Jędrzychowie

Umowa o przyznanie pomocy:

Nr 00048-6930-UM0130103/10 z dnia 24.11.2010 r.
(Aneks nr 1 z dnia 16.02.2011 r.)

Źródło dofinansowania:

 • Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 • OŚ 4 „Leader”
 • Nazwa działania: Wdrażanie lokalnych startegii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkomprzyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Kwota dofinansowania:

450.000,00 zł

 

Cel operacji:

Poprzez przebudowę i remont świetlicy wiejskiej zwiększy się funkcjonalność i bezpieczeństwo obiektu stanowiącego główne miejsce spotkań oraz centrum aktywności społecznej mieszkańców w tym młodzieży. Atrakcyjne warunki lokalowe zachęcą mieszkańców do korzystania z przedmiotowej infrastruktury, a w rezultacie do organizowania i podejmowania ciekawych inicjatyw oddolnych, w tym kulturalnych, edukacyjnych i rozrywkowych.

Realizacja operacji bezpośrednio wpływa na osiągnięcie celu ogólnego nr 3 Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” (LSR):

 • „Aktywne i zintegrowane środowisko lokalne i regionalne”

oraz celu szczegółowego 3.2:

 • „Wzrost aktywności lokalnych środowisk”, Działanie: „Aktywne świetlice dla młodzieży”.

Realizacja inwestycji jest zgodna z przedsięwzięciem IV: Razem dla wsi i regionu zaplanowanym w LSR.

 

Zakres rzeczowy inwestycji:

 1. Remont dachu
 2. Roboty rozbiórkowe
 3. Roboty wykończeniowe
 4. Roboty zewnętrzne
 5. Roboty elewacyjne
 6. Roboty instalacyjne (instalacja gazowo-wewnętrzna, instalacja elektryczna)

 

Projekt współfinansowany przez: Fundusz Leader i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013