Projekty Gminy Polkowice

A A A

Projekty PROW 2007-2013

Tytuł projektu:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Lubińskiej

Umowa o przyznanie pomocy:

Nr 00087-6921-UM0100022/09 z dnia 22.02.2010 r.

Źródło dofinansowania:

  • Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
  • OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
  • Nazwa działania: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Koszt całkowity:

11.193.910,86 zł

Kwota dofinansowania:

2.432.173,00 zł

Cel operacji:

Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Nowej Wsi Lubińskiej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej jako jeden z warunków zrównoważonego rozwój gminy Polkowice.

Zakres rzeczowy inwestycji:

Budowa sieci lokalnej rozdzielczej kanalizacyjnej w obrębie miejscowości Nowa Wieś Lubińska, wraz z przepompownią ścieków i kolektorem tłocznym do istniejącej kanalizacji w miejscowości Sobin. Projektowana sieć zapewni odbiór ścieków socjalno-bytowych z posesji, których przedstawiciele wyrazili na to zgodę. Ścieki zostaną przetransportowane dzięki zastosowaniu systemów kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej do oczyszczalni ścieków w Polkowicach.

Projekt współfinansowany przez: Fundusz Leader i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013