Projekty Gminy Polkowice

A A A

POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA

Szczegóły projektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Projekt jest realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-02-022/08-00 o dofinansowanie projektu nr WND-POKL.06.02.00-02-022/08

Projektodawca:
Gmina Polkowice
ul. Rynek 1
59-100 Polkowice

Informacje o projekcie:
Wydział Współpracy Europejskiej
i Funduszy Zewnętrznych
ul. Rynek 2/5tel. (76) 84-74-152, (76) 84-74-145

e-mail: biuro-pnb@ug.polkowice.

 

Tytuł projektu: POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszytskich, Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Okres realizacji projektu: 02.02.2009 – 31.12.2010

Cel główny:
Wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia na terenie gminy Polkowice.

Uczestnicy Projektu:
Beneficjentami ostatecznymi projektu będą osoby fizyczne, mieszkające w gminie Polkowice i zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.
Z potencjalnych beneficjentów zostaną wyłączone osoby, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie  1 roku przed przystąpieniem do projektu.

Spełniając w/w warunki wyszczególniono cztery grupy docelowe:

  1. osoby pozostające bez zatrudnienia zamierzające podjąć zatrudnienie w zawodach pozarolniczych niezwiązanych z produkcją rolną i zwierzęcą / 9 beneficjentów
  2. osoby po 45 roku życia / 7 beneficjentów
  3. osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 m-cy w ciągu ostatnich 2 lat  / 7 beneficjentów
  4. kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci) / 7 beneficjentów

GŁÓWNE DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

  1. ETAP DORADCZO-SZKOLENIOWY

Planuje się udzielenie 30 beneficjentom wsparcia w postaci indywidualnego doradztwa oraz szkoleń i warsztatów, które przygotują ich merytorycznie do prowadzenia działalności gospodarczej.

  1. PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W ramach projektu dla najciekawszych i najlepszych pomysłów przewiduje się przyznanie jednorazowych dotacji 10 beneficjentom. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości będą przyznawane uczestnikom, którzy zakończyli udział w etapie doradczo-szkoleniowym i zarejestrowali mikroprzedsiębiorstwo. Wysokość dotacji uzależniona będzie od wykazanych potrzeb związanych z planowaną inwestycją, jednakże maksymalnie wynosić będzie 40 000 zł. Dotacje będą udzielone na podstawie wniosku o ich przyznanie, składanego przez uczestnika projektu. Beneficjenci wniosek ten będą mogli złożyć w wyznaczonym terminie, jednak nie później niż 1 miesiąc po rozpoczęciu działalności gospodarczej. W przypadku pozytywnej decyzji Komisji Oceny Wniosków, beneficjent podpisze Umowę na otrzymanie wsparcia finansowego i zostanie zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości nie mniej niż 10% przyznanych środków. Zostanie też zobowiązany m.in. do: prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej rok od podpisania w/w umowy, przedstawienia zabezpieczenia umowy w formie weksla oraz do zwrotu udzielonego wsparcia finansowego w przypadku jego wykorzystania niezgodnie z zapisami w/w umowy.

III. WSPARCIE POMOSTOWE

Przewiduje się przyznanie 10 beneficjentom pomoc finansową w formie comiesięcznych dotacji w wysokości nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia brutto (1126zł) przez okres do 6 pierwszych miesięcy działalności. Ponadto beneficjenci w ramach wsparcia pomostowego będą mieli zapewniony dostęp do indywidualnych porad z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo beneficjenci po wykorzystaniu podstawowego wsparcia pomostowego będą mogli się ubiegać o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (900 zł – m-c).

Projekt współfinansowany przez: Narodowa Strategia Spójności - Kapitał Ludzki i Europejski Fundusz Społeczny