Projekty Gminy Polkowice

A A A

Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji

Najczęściej zadawane pytania

 

1. Czy instalacje OZE (odnawialne źródła energii) muszą być wykonywane przez certyfikowanych instalatorów?

Tak, jest to warunek konieczny do zakwalifikowania kosztów projektu. Rejestr certyfikowanych instalatorów znajduje się na stronie internetowej Urzędu Dozoru Technicznego. Link: https://www.udt.gov.pl/certyfikacja-instalatorow-oze/rejestr-certyfikowanych-instalatorow-wydanych-certyfikatow-i-ich-wtornikow

Po konsultacji z IZ RPO WD IP stoi na stanowisku, że Grantodawca jest zobligowany przechowywać w terminach określonych umową z DIP potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie protokołu poświadczającego odbiór robót/usług oraz wystawionego przez certyfikowanego instalatora OZE protokołu montażu / podłączenia zakupionych urządzeń do produkcji energii elektrycznej. Nie jest to konieczne w przypadku montowania pomp ciepła czy kolektorów słonecznych. Jednak jeżeli posiadanie odpowiednich uprawnień, wynika z przepisów prawa, to i tak grantobiorca obowiązany jest do ich przestrzegania np. w zakresie (prze)budowy instalacji gazowych czy gazów cieplarnianych.

2. Czy po wykonaniu uproszczonego audytu energetycznego Grantobiorca może rozpocząć realizację zadania przed złożeniem wniosku o udzielenie grantu, bez konieczności wykonania audytu pełnego?

Tak, po wykonaniu uproszczonego audytu energetycznego Grantobiorca może rozpocząć realizację zadania przed złożeniem wniosku o udzielenie grantu, bez konieczności wykonania audytu pełnego. Warunkiem wstępnym realizacji inwestycji jest przeprowadzenie właściwej oceny potrzeb i metod osiągnięcia oszczędności energii i redukcji emisji w sposób opłacalny, w oparciu o aktualny audyt energetyczny lub audyt uproszczony. Tym samym wsparcie może być przyznane wyłącznie na instalacje, dla których sporządzono uprzednio audyt energetyczny lub uproszczony audyt energetyczny.  Dla wszystkich inwestycji konieczne jest sporządzenie uproszczonego audytu energetycznego. Ponadto dla inwestycji zakończonych lub rozpoczętych przed uzyskaniem uproszczonego audytu energetycznego konieczne jest dołączenie dodatkowo właściwego audytu energetycznego sporządzonego przed datą rozpoczęcia inwestycji.

 

3. Jeżeli Grantobiorca rozpoczął realizację zadania po wykonaniu audytu uproszczonego, w pkt 6.2 wniosku o udzielenie grantu zaznacza opcję w przygotowaniu czy w realizacji?

Jeżeli Grantobiorca rozpoczął realizację zadania (zgodnie z definicja rozpoczęcia) po wykonaniu audytu uproszczonego, w pkt 6.2 zaznacza opcję „w realizacji”.

Przedsięwzięcie uważa się za rozpoczęte (w realizacji) jeśli nastąpiło rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub zawarto pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna (np. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych).

 

4. Wymiana starego pieca węglowego na ogrzewanie gazowe z butli?

Tak, możliwa jest wymiana starego pieca węglowego na źródło gazowe niezależnie od sposobu zasilania w gaz. Wnioskodawca powinien oczywiście spełnić wszelkie warunki konkursu, w tym dokonać likwidacji podstawowego źródła wysokoemisyjnego.

 

5. Jeśli mieszkaniec planuje wymienić stary piec węglowy na pompę ciepła i w audycie zostanie uwzględnione do wskaźników redukcji CO2 i pyłów, że planowane przedsięwzięcie obejmuje montaż pompy ciepła oraz paneli fotowoltaicznych, to czy we wniosku o udzielenie grantu mieszkaniec może uwzględnić samą pompę ciepła? Panele mieszkaniec planuje zamontować z własnych środków i na ich montaż planuje ubiegać się o środki z programu Mój prąd oraz skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Czy jednak z uwagi, że panele są wykazane w audycie uproszczonym, mieszkaniec powinien je uwzględnić we wniosku o udzielenie grantu jako wydatek niekwalifikowalny?

Wniosek o udzielenie grantu wraz z audytem powinien przedstawiać stan obecny na dzień składania wniosku o udzielenie grantu oraz planowaną do realizacji inwestycję w ramach udzielanego grantu, tj.

– jeśli instalacja fotowoltaiczna nie została jeszcze zrealizowana i nie zostanie zrealizowana w ramach grantu, nawet jeśli planowana jest ich realizacja z dofinansowaniem z innych źródeł – nie należy ich ujmować w audycie uproszczonym zarówno w efekcie ekologicznym jak i nakładach inwestycyjnych;

– jeśli instalacja fotowoltaiczna została zrealizowana – należy ją ująć w audycie uproszczonym w efekcie ekologicznym;

– jeśli instalacja fotowoltaiczna zostanie zrealizowana w ramach grantu – należy ją ująć w audycie uproszczonym w efekcie ekologicznym i nakładach inwestycyjnych;

– w przypadku braku paneli fotowoltaicznych na dzień składania wniosku i braku ich finansowania z przedmiotowego grantu – powinno przedstawić się efekt ekologiczny przy założeniu zasilenia pompy w energię elektryczną z sieci elektrycznej (ująć emisję CO2 i pyłów właściwe dla zużycia energii elektrycznej z systemu elektroenergetycznego w Polsce)

– w przypadku możliwości zasilania pompy ciepła w energię elektryczną z paneli fotowoltaicznych w momencie składania wniosku o udzielenie grantu – efekt ekologiczny powinien ujmować wartości emisji CO2 i pyłów typowe dla systemów fotowoltaicznych (zerowe lub obniżone w przypadku częściowego poboru energii z sieci elektroenergetycznej)

Podsumowując Audyt i Wniosek powinny być spójne co do zakresu rzeczowego przedsięwzięcia oraz wskaźników z tego zakresu wynikających.

 

6. Potencjalny Grantobiorca ma piec węglowy oraz zainstalowane panele fotowoltaiczne. Chce wymienić piec węglowy na pompę ciepła lub piec elektryczny oraz zwiększyć moc paneli fotowoltaicznych. Czy w związku z tym, możliwe jest dofinansowanie rozbudowy instalacji fotowoltaicznej do mocy wystarczającej dla pompy ciepła/pieca elektrycznego?

Dopuszcza się mikroinstalacje, których moc powinna być obliczona na zaspokojenie zapotrzebowania na energię elektryczną w budynku/mieszkaniu, w którym modernizowane jest źródło ciepła” oraz „ogrzewanie elektryczne (kable / maty grzejne, kotły elektryczne, piece akumulacyjne itp.), pod  warunkiem, że będzie ono zasilane z OZE. Mikroinstalacja o odpowiedniej mocy może zostać zrealizowana w ramach projektu (można również wykorzystać już istniejącą instalację).

Proszę zwrócić uwagę na konieczność spełnienia pozostałych warunków konkursu m.in.Inwestycje wymienione w pkt b), c) i d) mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie lub jest technicznie niemożliwe. Możliwe jest stosowanie rozwiązań hybrydowych, łączących rozwiązania z punktów b), c) i d) pod warunkiem łącznego spełnienia wszystkich warunków dotyczących poszczególnych źródeł ciepła opisanych w punktach b), c) i d), np. pompy ciepła zintegrowane z kotłami gazowymi – jeśli łącznie spełniają wymogi dla OZE i kotłów.

b) instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła) lub c) instalację kotłów spalających biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe. Wymianie nie podlegają użytkowane kotły gazowe, olejowe oraz na biomasę. Nie dopuszcza się też wymiany użytkowanych kotłów innych niż gazowe, olejowe i na biomasę na kotły węglowe, w tym na ekogroszek i kotły olejowe (niezależnie od ich klasy). Wspierane urządzenia do ogrzewania muszą charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Wszystkie kotły wymienione w ramach projektu muszą być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie. d) ogrzewanie elektryczne (kable / maty grzejne, kotły elektryczne, piece akumulacyjne itp.), pod warunkiem, że będzie ono zasilane z OZE. Mikroinstalacja[1] o odpowiedniej mocy może zostać zrealizowana w ramach projektu (można również wykorzystać już istniejącą instalację). [1] W rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii.

7. Potencjalny Grantobiorca w projekcie grantowym planuje złożenie wniosku o grant na wymianę wysokoemisyjnego źródła ciepła w domu jednorodzinnym, gdzie zostały wydzielone notarialnie dwa lokale mieszkalne. W budynku funkcjonuje jeden piec centralnego ogrzewania na węgiel. Grantobiorcy planują  wymienić jeden piec węglowy na dwa piece gazowe  ogrzewające dwa lokale mieszkalne. Czy wobec powyższego Grantobiorcy mogą jako dwie rodziny (każda na swój lokal mieszkalny) złożyć dwa odrębne wnioski o grant?

Sytuacja opisana w pytaniu jest możliwa do realizacji, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków zawartych w dokumentacji konkursowej i procedurach zatwierdzonych przez IP.

 

8. Czy w ramach projektu wymianie może podlegać piec na ekogroszek 1 klasy ze stałym rusztem na węgiel i drewno? Spalano w nim: ekogroszku/węgla (ok. 3,5-4  tony rocznie ) – paliwo 1a i drewna jako rozpałkę / mieszanego z węglem na tym stałym ruszcie – paliwo 1b. Paliwem dominującym jest ekogroszek. Wiadomo jednak, że piece węglowe potrzebują rozpalania przy użyciu drewna, a ten piec dodatkowo pozwalał spalać drewno mieszane z węglem.

Przedstawiona sytuacja definiuje kocioł, jako wysokoemisyjny. W ramach programu możliwa jest wymiana pieca, o którym mowa powyżej.

 

9. Czy w ramach modernizacji kotłowni do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć frezowanie komina?

Regulamin konkursu nr RPDS.03.03.01-IP.01-02-324/18 informacje dot. kwalifikowalność wydatków wskazuje w pkt. 26. Kwalifikowalność wydatków. Frezowanie komina nie zostało uwzględnione w katalogu kosztów kwalifikowalnych.

Kwalifikowalne mogą być wyłącznie wydatki, które mają na celu wymianę źródła ciepła z ew. dostosowaniem instalacji grzewczej i/lub pozyskiwania ciepłej wody użytkowej, bądź do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby budynku / mieszkania, gdzie wymianie podlega źródło ciepła. Wydatki niemające bezpośredniego związku z ww. (np. zmiana układu pomieszczeń, wyposażenie pomieszczeń w meble, montaż urządzeń sanitarnych, remont klatki schodowej, wykończenie pomieszczeń) nie mogą stanowić wydatków kwalifikowalnych w projekcie.

Wyjątek stanowią wydatki na prace niezbędne do przeprowadzenia ww. prac i bezpośrednio z nią związane, np. przebudowa kotłowni, koszty przyłącza gazowego, miejscowa naprawa muru lub stropu związana z koniecznością zamocowania urządzenia grzewczego itp


 

red. Michał Zięcina

Logotypy obowiązujące dla RPO WD 2014-2020