Projekty Gminy Polkowice

A A A

Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji

Ostrzegamy przed próbą oszustwa

Lider Projektu – Gmina Polkowice ostrzega przed próbami oszustwa. Oszuści podszywają się pod urzędników i informują, iż projekt Grantobiorcy został błędnie rozliczony, co wiąże się z koniecznością zwrotu Grantu.

JEST TO PRÓBA OSZUSTWA!

Gmina Polkowice informuje, iż Lider i Partnerzy nigdy nie wysyłają e-maili z przekierowaniem do stron oraz nie odwiedzają Grantobiorców w domach z informacją o błędnie rozliczonym Grancie. Wszelkie informacje dotyczące rozliczenie projektów przesyłane są pocztą tradycyjną w formie pisemnej.

W przypadku otrzymania informacji o błędnie rozliczonym Grancie i konieczności zwrotu Grantu prosimy o kontakt w swoim Urzędzie Gminy/Miasta osobiście lub telefonicznie.

 

 

Projekt pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji”  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałania 3.3.1 – OSI „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkurs horyzontalny OSI”, Typ 3.3 e „Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

Projekt realizowany w partnerstwie ośmiu jednostek samorządu terytorialnego z naszego regionu (tj. z powiatu polkowickiego i powiatu głogowskiego) – tzn. jest to projekt partnerski, którego Liderem jest Gmina Polkowice. Pozostali partnerzy to: Gmina Miejska Głogów, Gmina Przemków, Gmina Radwanice, Gminy Żukowice, Gmina Kotla, Gmina Głogów, Gmina Jerzmanowa.

 

Okres realizacji projektu:

– data rozpoczęcia realizacji projektu – 01.01.2016 r. (data kwalifikowalności wymian źródeł ciepła)

– data zakończenia realizacji projektu – 30.04.2023 r.

 

Całkowita wartość projektu to 14.357.931,56 , a przyznane dofinansowanie wynosi 12.015.804,44 zł.

Łączna kwota dofinansowania funduszu grantów z przeznaczeniem dla mieszkańców (Grantobiorców) wynosi 10.783.392,16 zł.

Przedmiotowy projekt jest projektem grantowym i polega na udzielaniu przez Beneficjenta grantów na rzecz Grantobiorców z przeznaczeniem na modernizację wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Granty będą udzielane na przedsięwzięcia realizowane w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych dotyczące wymiany dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła.

Wartość udzielanego grantu to 85% kosztów kwalifikowalnych, lecz nie więcej niż 35 tys. zł.

Planuje się zmodernizować łącznie co najmniej 399 szt. źródeł ciepła, w tym:

– w Gminie Polkowice – 56 szt.,

– w Gminie Miejskiej Głogów – 44 szt.,

– w Gminie Głogów – 47 szt.,

– w Gminie Przemków – 51 szt.,

– w Gminie Radwanice – 42 szt.,

– w Gminie Jerzmanowa – 80 szt.,

– w Gminie Kotla – 46 szt.,

– w Gminie Żukowice – 33 szt.

 

 

Przeznaczenie grantów

Otrzymane wsparcie (granty) można przeznaczyć na wymianę wysokoemisyjnych[1] źródeł ciepła na:

a) podłączenie do sieci ciepłowniczej / chłodniczej lub

b) instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła) lub

c)   instalację kotłów spalających biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe.

d) ogrzewanie elektryczne (kable / maty grzejne, kotły elektryczne, piece akumulacyjne itp.), pod warunkiem, że będzie ono zasilane z OZE.

 

Inwestycje wymienione w pkt b), c) i d) mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie lub jest technicznie niemożliwe.

 

Wsparcie wypłacane będzie jako refundacja wydatków poniesionych przed Grantobiorcę (tzn. Grantobiorca musi posiadać środki w wysokości 100 % wartości inwestycji).

[1] Wysokoemisyjne źródło ciepła – źródło ciepła nie spełniające norm emisyjnych ekoprojektu obowiązujących od roku 2020 lub wymagań klasy 5, emitujące do atmosfery CO2 oraz inne zanieczyszczenia, takie jak pyły zawieszone PM 10 i PM 2,5 i inne związki toksyczne powstające w wyniku spalania paliw.

 

 

 

red. Michał Zięcina

Logotypy obowiązujące dla RPO WD 2014-2020