Projekty Gminy Polkowice

A A A

Bądź aktywyny – załóż firmę

BIURO PROJEKTU
ul. Rynek 2/5, 59-100 Polkowice

  1. Koordynator Projektu – Paweł Rudkowski
    (076) 84-74-152
  2. Kierownik Projektu – Elżbieta Gałek-Kapusta
    (076) 84-74-167
  3. Pracownik ds. Rekrutacji i Monitoringu – Anna Duszeńko
    (076) 84-74-124
  4. Specjalista ds. Zamówień Publicznych – Anna Begier
    (076) 84-74-126
  5. Pracownik ds. Rozliczeń i Wypłat Finansowych – Katarzyna Biedrzycka
    (076) 84-74-112
  6. Pracownik ds. Sprawozdawczości i Pomocy Publicznej – Ewa Tylman
    (076) 84-74-117
  7. Pracownik ds. Obsługi Księgowej – Anna Karwacka
    (076) 84-74-113

biuro-bazf@ug.polkowice.pl

 

Dzięki dofinansowaniu w kwocie ponad 1,7 mln zł jakie Gmina otrzymałą ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 30 nieaktywnych zawodowo mieszkańców gminy Polkowice uzyska wsparcie w uruchomieniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Beneficjentami projektu będą osoby pozostające bez zatrudnienia (nieaktywne zawodowo), mieszkające w gminie Polkowice i zamierzające podjąć prowadzenie działalności gospodarczej w zawodach pozarolniczych (niezwiązanych z produkcją rolną i zwierzęcą). Z potencjalnych kandydatów zostaną wyłączone osoby, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu. 30 osób wyłonionych w trakcie trzyetapowej rekrutacji weźmie udział w cyklu szkoleń i warsztatów, które przygotują je do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Spośród tej grupy uczestników, 24 beneficjentów, którzy przygotują najlepsze biznesplany, otrzyma bezzwrotne dotacje w wysokości do 40 000 zł. Dodatkowo przyszli przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie pomostowe w kwocie 1276 zł w formie comiesięcznych dotacji przez okres pierwszych 6 m-cy działalności (wsparcie podstawowe), z możliwością przedłużenia o kolejne pół roku (wsparcie przedłużone). Osoby, które dzięki przyznanej dotacji założą działalność gospodarczą, skorzystają również z prawno-podatkowego doradztwa biznesowego.

Nr projektu: POKL.06.02.00-02-016/09
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POKL..06.02.00-02-016/09-00
Tytuł projektu: „Bądź aktywny – załóż firmę”
Numer konkursu: I/6.2/A/09
Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Projekt współfinansowany przez: Narodowa Strategia Spójności - Kapitał Ludzki i Europejski Fundusz Społeczny