Projekty Gminy Polkowice

A A A

Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w szkołach i przedszkolu w Gminie Polkowice – pilotaż

Szczegóły projektu

Projekt Gminy Polkowice pt. „Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w szkołach i przedszkolu w Gminie Polkowice – pilotaż” znalazł się grupie projektów przeznaczonych do dofinansowania. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty.

Grant jest przeznaczony na sfinansowanie kosztów zatrudnienia na okres 10 miesięcy dwudziestu dwóch asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym
z niepełnosprawnościami, w pięciu szkołach (SP1 – 4 asystentów, SP2- 1 asystent, SP3- 5 asystentów, SP4 – 4 asystentów, SP Jędrzychów – 3 asystentów) i jednym przedszkolu (PM6 – 5 asystentów).

W ramach projektu wsparciem ASPE będą objęci uczniowie i uczennice, którzy z racji swoich specjalnych potrzeb edukacyjnych:

  1. mają trudności w samodzielnym funkcjonowaniu w szkole (poruszaniu się, higienie, rozumieniu treści, organizacji nauki itp.), w komunikowaniu się, wynikające z niskich kompetencji społecznych,
  2. prezentują zachowania agresywne i/lub autoagresywne,
  3. prezentują zachowania utrudniające pracę reszcie klasy (natręctwa, niekontrolowane okrzyki, zachowania itp.)

Wsparciem będą objęci uczniowie i uczennice, u których utrudnienia w zakresie samodzielnego funkcjonowania w przedszkolu/szkole zostały określone w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, dokumentacji medycznej, innej dokumentacji albo stwierdzone w toku wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka/ucznia lub rozpoznania dokonanego przez nauczyciela i specjalistów.

 

Czas realizacji projektu: 01.03.2022 r. – 06.07.2023 r.

 

Wartość grantu to 552 016,88 zł