Projekty Gminy Polkowice

A A A

Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji

Gmina Miejska Głogów – II nabór

GMINA POLKOWICE

 

Lider projektu pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła

w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin

Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji

 

 

ogłasza nabór w trybie konkursu wniosków o udzielnie grantów

dla obszaru obejmującego teren Gminy Miejskiej Głogów

 

 

 

dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

(RPO WD 2014-2020),

Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”,

Działania 3.3

„Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze

mieszkaniowym”

 

 

Termin naboru (składania wniosków o udzielenie grantów):

od godz. 12:00 dnia 30 kwietnia 2021 r. do godz. 12:00 dnia 15 czerwca 2021 r.

 

Załączniki:

1. Ogłoszenie o naborze

2. Kryteria wyboru

3. Wskaźniki realizacji

4. Wniosek o udzielenie grantu

5. Instrukcja udzielenie grantu

6. Wniosek o wypłatę grantu

7. Instrukcja wypłata grantu

8. Projekt umowy o powierzenie grantu

Załącznik Nr 1 do Wniosku o udzielenie Grantu

Załącznik Nr 2 do Wniosku o udzielenie Grantu

Załącznik Nr 3 do Wniosku o udzielenie Grantu

Załącznik Nr 1 do Wniosku o wypłatę Grantu

 

 

BIP Urząd Miejski w Głogowie – Dokument

red. Michał Zięcina

Logotypy obowiązujące dla RPO WD 2014-2020