Projekty Gminy Polkowice

A A A

Program grantowy na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji

Gmina Głogów

KOMUNIKAT Z DNIA 1 LUTEGO 2021 R.

W związku z wprowadzonym na obszarze RP stanem epidemii koronawirusa, wpływającym na terminy pracy osób zaangażowanych do realizacji zadań w ramach niniejszego projektu, termin rozstrzygnięcia konkursu ulega wydłużeniu.

Informacja o terminie zakończenia konkursu zostanie zamieszczona na niniejszej stronie internetowej niezwłocznie po jej zakończeniu.

Edycja:

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to 28 lutego 2021 r.

 

 

Z dniem 1 września 2020 r. zmianie ulega załącznik nr 3

(wniosek o udzielenie grantu wraz z instrukcją wypełniania)

 do Ogłoszenia o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego

z dnia 1 lipca 2020 roku

 

Dotychczasowy ww. dokument otrzymuje brzmienie:

Wniosek o udzielenie grantu wraz z instrukcją wypełniania – wersja obowiązująca od 1 września 2020 r.

Zmiana dotyczy punktu 4.10 Wniosku o udzielenie grantu, w którym dodany zostaje zapis: przeprowadzono ocieplenie ścian warstwą izolacji (np. wełna mineralna, styropian) przynajmniej o grubości 10 cm lub równoważne (w przypadku budynku, – ów objętych wsparciem ocieplone muszą być wszystkie jego/ ich ściany, w przypadku mieszkań objętych wsparciem muszą być ocieplone wszystkie ściany budynku, -ów, w których są zlokalizowane lub wszystkie ściany wokół tych mieszkań).

 

Jednocześnie informujemy, że Grantobiorcy, którzy złożyli wnioski o udzielenie grantu do dnia 31 sierpnia 2020 roku, na etapie oceny formalnej tych wniosków będą wzywani do uzupełnienia – przedłożenia oświadczenia o spełnieniu lub nie spełnieniu wymienionego wyżej kryterium merytorycznego punktowego – Elementy termomodernizacyjne.

 

Pozostałe treści Ogłoszenia o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego nie ulegają zmianie.

 

 

GMINA POLKOWICE

 

Lider projektu pn. „Program grantowy na wymianę źródeł ciepła

w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin

Legnicko – Głogowskiego Obszaru Interwencji

 

 

ogłasza nabór w trybie konkursu wniosków o udzielnie grantów

dla obszaru obejmującego teren Gminy Głogów

 

 

 

dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

(RPO WD 2014-2020),

Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”,

Działania 3.3

„Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze

mieszkaniowym”

 

 

 

 

 

Termin naboru (składania wniosków o udzielenie grantów):

od godz. 12:00 dnia 1 lipca 2020 r. do godz. 12:00 dnia 30 września 2020 r.

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Załączniki:
1. Ogłoszenie o naborze
2. kryteria wyboru
3. Wskaźniki realizacji

4.-Wniosek-o-udzielenie-grantu

4. Wniosek o udzielenie grantu – wersja obowiązująca od 1 września 2020 r.

5. Instrukcja – udzielenie grantu
6. Wniosek o wypłatę grantu
7. Instrukcja – wypłata grantu
8. Projekt umowy o powierzenie grantu
Załącznik Nr 1 do Wniosku o udzielenie Grantu
Załącznik Nr 2 do Wniosku o udzielenie Grantu
Załącznik Nr 3 do Wniosku o udzielenie Grantu
Załącznik Nr 1 do Wniosku o wypłatę Grantu

 

www.gminaglogow.pl

red. Michał Zięcina

Logotypy obowiązujące dla RPO WD 2014-2020