1

Informacja o możliwości przedłużenia maksymalnego terminu realizacji umowy o powierzenie grantu.

 

 

Lider projektu (Gmina Polkowice) informuje, iż w dniu 13.09.2021 r. Rada Partnerstwa podjęła decyzję o wydłużeniu maksymalnego okresu realizacji umowy o powierzenie grantu przez Grantobiorców. Lider projektu uzyskał zgodę Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej na wydłużenie ww. okresu w dniu 20.10.2021 r.

 

Wydłużenie okresu kwalifikowalności wydatków oraz okresu realizacji umowy o powierzenie grantu dotyczy projektów Grantobiorców realizowanych w ramach naboru:

1/2020/GPOL,

1/2020/GGLO,

1/2020/GMGL,

1/2020/GKOT,

1/2020/GPRZ,

1/2020/GRAD,

1/2020/GZUK,

1/2020/GJER,

2/2021/GPOL,

2/2021/GMGL,

tj.:

– zakończenie okresu kwalifikowalności wydatków zostaje przesunięte z 02.11.2021 r. na 30.06.2022 r.;

– najpóźniejszy termin zakończenia przez Grantobiorców inwestycji przewidzianych we wnioskach o udzielenie grantu zostaje przesunięty z 02.11.2021 r. na 30.06.2022 r. Powyższe oznacza, że do 30.06.2022 r. inwestycje muszą zostać zakończone rzeczowo (musi nastąpić odbiór całego zakresu rzeczowego inwestycji, bez wad itd.) oraz finansowo (poniesione muszą zostać wszystkie wydatki, zarówno kwalifikowalne jak i niekwalifikowalne).

 

Uzasadnienie:

Wskazany nowy termin okresu kwalifikowalności wydatków oraz termin zakończenia przez Grantobiorców projektów przewidzianych we wnioskach o udzielenie grantu wynika z uwagi na późniejsze, niż zaplanowano w Ogłoszeniach o przystąpieniu do realizacji projektu grantowego, rozstrzygnięcia poszczególnych naborów oraz wydłużony proces podpisywania umów o powierzenie grantu.

Przesunięcie ww. okresu kwalifikowalności wydatków oraz ww. terminu zakończenia inwestycji, przewidzianych we wnioskach o udzielenie grantu dotyczy każdego wnioskującego w ww. naborach, co odpowiada zasadzie równego traktowania wnioskodawców.

Wydłużenie terminu nastąpić może wyłącznie na indywidualny wniosek Grantobiorcy. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 listopada 2021 r.