Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Pomysł na biznes = własna firma

Tytuł projektu: POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszytskich, Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

 

Okres realizacji projektu: 02.02.2009 – 31.12.2010

 

Cel główny:
Wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia na terenie gminy Polkowice.

 

Uczestnicy Projektu:
Beneficjentami ostatecznymi projektu będą osoby fizyczne, mieszkające w gminie Polkowice i zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.
Z potencjalnych beneficjentów zostaną wyłączone osoby, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie  1 roku przed przystąpieniem do projektu.

 

Spełniając w/w warunki wyszczególniono cztery grupy docelowe:

 

1. osoby pozostające bez zatrudnienia zamierzające podjąć zatrudnienie w zawodach pozarolniczych niezwiązanych z produkcją rolną i zwierzęcą / 9 beneficjentów

2. osoby po 45 roku życia / 7 beneficjentów

3. osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 m-cy w ciągu ostatnich 2 lat  / 7 beneficjentów

4. kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci) / 7 beneficjentów

 

GŁÓWNE DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

 

I. ETAP DORADCZO-SZKOLENIOWY

Planuje się udzielenie 30 beneficjentom wsparcia w postaci indywidualnego doradztwa oraz szkoleń i warsztatów, które przygotują ich merytorycznie do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

II. PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W ramach projektu dla najciekawszych i najlepszych pomysłów przewiduje się przyznanie jednorazowych dotacji 10 beneficjentom. Środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości będą przyznawane uczestnikom, którzy zakończyli udział w etapie doradczo-szkoleniowym i zarejestrowali mikroprzedsiębiorstwo. Wysokość dotacji uzależniona będzie od wykazanych potrzeb związanych z planowaną inwestycją, jednakże maksymalnie wynosić będzie 40 000 zł. Dotacje będą udzielone na podstawie wniosku o ich przyznanie, składanego przez uczestnika projektu. Beneficjenci wniosek ten będą mogli złożyć w wyznaczonym terminie, jednak nie później niż 1 miesiąc po rozpoczęciu działalności gospodarczej. W przypadku pozytywnej decyzji Komisji Oceny Wniosków, beneficjent podpisze Umowę na otrzymanie wsparcia finansowego i zostanie zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości nie mniej niż 10% przyznanych środków. Zostanie też zobowiązany m.in. do: prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej rok od podpisania w/w umowy, przedstawienia zabezpieczenia umowy w formie weksla oraz do zwrotu udzielonego wsparcia finansowego w przypadku jego wykorzystania niezgodnie z zapisami w/w umowy.

 

III. WSPARCIE POMOSTOWE

Przewiduje się przyznanie 10 beneficjentom pomoc finansową w formie comiesięcznych dotacji w wysokości nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia brutto (1126zł) przez okres do 6 pierwszych miesięcy działalności. Ponadto beneficjenci w ramach wsparcia pomostowego będą mieli zapewniony dostęp do indywidualnych porad z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo beneficjenci po wykorzystaniu podstawowego wsparcia pomostowego będą mogli się ubiegać o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (900 zł - m-c).