Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Pomysł na biznes = własna firma

Zaproszenie do składania ofert wstępnych

Gmina Polkowice w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.07.223.1655 z późn. zm.) zamierza zlecić:

Nagranie 4-ro minutowego telewizyjnego programu promocyjnego wraz z montażem i jego emisją. 

Opis przedmiotu zamówienia – nagranie telewizyjnego programu promocyjnego   (0.12 MB) - POBIERZ PLIK DOC

 

1. Wymagany termin składania ofert:

Wymagany termin składania ofert ustala się na dzień 22 września 2009 r. godz. 12.00.

 2. Wymagany termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia:

- nagranie telewizyjnego programu promocyjnego – 5 października 2009 r. w godz. 10:00-16:00 oraz 6 października 2009 r. w godz.8:00-13:00 w Urzędzie Gminy Polkowice.

- emisja programu promocyjnego w TV do dnia 13 listopada 2009 r. (po głównym wydaniu programu informacyjnego).

- dostarczenie nagrania spotu na nośniku CD/DVD do dnia 20.11.2009 r. do Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 2/5, 59 – 100 Polkowice

3. Kryteria oceny ofert:

Cena.

Zamawiający informuje, iż Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

Cena netto za produkcję programu (nagranie oraz jego montaż) + podatek VAT (określony procentowo i kwotowo) = cena całkowita (brutto).

Cena netto za emisję programu + podatek VAT (określony procentowo i kwotowo) = cena całkowita (brutto).

Cena oferty powinna być podana cyfrowo i słownie.

 4. Osoby uprawnione do kontaktu:

Joanna Romanik – Pracownik ds. monitoringu i administracji projektu „Pomysł na biznes = własna firma” – tel.: 696-493-332, e-mail: biuro-pnb@ug.polkowice.pl

5. Zainteresowane podmioty proszone są o składanie ofert drogą elektroniczną na adres biuro-pnb@ug.polkowice.pl w temacie wiadomości wpisując „Telewizyjny program promocyjny – projekt „Pomysł na biznes = własna firma” lub za pomocą poczty tradycyjnej, przysyłając dokumenty w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Telewizyjny program promocyjny – projekt „Pomysł na biznes = własna firma”  na adres:

Wydział Współpracy Europejskiej i Funduszy Zewnętrznych

Urząd Gminy Polkowice

ul. Rynek 1

59 – 100 Polkowice