Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Pomysł na biznes = własna firma

Zapytanie ofertowe - spoty radiowe

Gmina Polkowice w związku z realizacją projektu pn. „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zamierza zlecić emisje spotów reklamowych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami).

Zainteresowane podmioty proszone są o składanie ofert drogą elektroniczną na adres biuro-pnb@ug.polkowice.pl w temacie wiadomości wpisując „Projekt EFS - POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA – promocja – spoty radiowe” lub za pomocą poczty tradycyjnej, przysyłając dokumenty w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Projekt EFS - POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA – promocja – spoty radiowe” na adres realizatora Projektu – Gminy Polkowice:

Urząd Gminy Polkowice
ul. Rynek 1
59-100 Polkowice

Nieprzekraczalny termin składania ofert wyznacza się na dzień 16 lipca 2009 r. do godziny 12.00. Decyduje data wpływu oferty.

Informacje dodatkowe:

  1. Przewidywany termin realizacji zamówienia – 30 spotów radiowych po 2 w następujących dniach:
    • 27, 28, 29, 30, 31 lipca 2009 r.
    • 24, 25, 26, 27, 28 sierpnia 2009
    • 9, 10, 11, 14, 15 września 2009
  2. Wykonawca będzie miał obowiązek przesłania spotu radiowego na adres:biuro-pnb@ug.polkowice.pl
  3. Zainteresowane podmioty proszone są o przedstawienie wyceny ww. spotów podając cenę jednostkową brutto dla 1 spotu radiowego oraz kwotę łączną, a także terminy emisji spotów.
  4. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 696 493 332 lub (076) 84-74-152.

CZYTAJ OGŁOSZENIE -    (0.11 MB) - POBIERZ PLIK DOC