Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Pomysł na biznes = własna firma

Składanie ofert wstępnych w zakresie świadczenia usług obsługi prawnej Projektu "POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA"

Gmina Polkowice informuje, iż na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zamierza udzielić zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie usług obsługi prawnej Projektu „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Zainteresowane podmioty proszone są o składanie ofert drogą elektroniczną na adres jzajac@ug.polkowice.pl w temacie wiadomości wpisując Świadczenie usług obsługi prawnej Projektu POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA” lub za pomocą poczty tradycyjnej, przysyłając dokumenty w kopercie z dopiskiem: „Świadczenie usług obsługi prawnej Projektu POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA” na adres Gminy Polkowice:

Urząd Gminy Polkowice

ul. Rynek 1

59-100 Polkowice

W celu przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, zapraszamy do składania ofert wstępnych. Spośród złożonych ofert wybrany zostanie Wykonawca, z którym przeprowadzone zostaną negocjacje w trybie art. 66 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (0.27 MB) - POBIERZ PLIK DOC

Oferta winna zawierać: cenę jednostkową brutto za świadczenie usług/miesiąc oraz kwotę łączną (cena zawierać musi wszystkie koszty związane ze świadczeniem usług prawniczych projektu POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA), CV osoby/osób, które będą świadczyły usługę prawniczą.

Nieprzekraczalny termin składania ofert wyznacza się na dzień 6 lutego 2009 r. godz. 10:00. Decyduje data wpływu oferty. Dodatkowe informacje uzyskać pod numerem telefonu: (076) 84-74-152, e-mail: jzajac@ug.polkowice.pl