Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Pomysł na biznes = własna firma

Zapytanie ofertowe - spoty radiowe

Gmina Polkowice w związku z realizacją projektu pn. „POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zamierza zlecić emisje spotów reklamowych.

Zainteresowane podmioty proszone są o składanie ofert drogą elektroniczną na adres biuro-pnb@ug.polkowice.pl w temacie wiadomości wpisując „Projekt EFS - POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA – promocja – spoty radiowe” lub za pomocą poczty tradycyjnej, przysyłając dokumenty w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Projekt EFS - POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA – promocja – spoty radiowe” na adres realizatora Projektu – Gminy Polkowice:

Urząd Gminy Polkowice
ul. Rynek 1
59-100 Polkowice

Nieprzekraczalny termin składania ofert wyznacza się na dzień 16 kwietnia 2009 r. do godziny 12.00. Decyduje data wpływu oferty.

Informacje dodatkowe

1. Przewidywany termin realizacji zamówienia – 10 spotów radiowych po 2 w następujących dniach: 20, 22, 24, 28, 30 kwietnia 2009 r.

2. Wykonawca będzie miał obowiązek przesłania spotu radiowego na adres:biuro-pnb@ug.polkowice.pl

3. Zainteresowane podmioty proszone są o przedstawienie wyceny ww. spotów podając cenę jednostkową brutto dla 1 spotu radiowego oraz kwotę łączną, a także terminy emisji spotów.

4. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: (076) 84-74-152.

Treść ogłoszenia.    (0.11 MB) - POBIERZ PLIK DOC