UWAGA BENEFICJENCI - WAŻNA INFORMACJA

Kwalifikowalność podatku VAT w ramach Działania 6.2 POKL

 W związku z ubieganiem się o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na realizację inwestycji określonej we Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości podatek VAT jest dla beneficjentów kwalifikowany nawet w przypadku gdy Beneficjent, realizując inwestycję, może odzyskać poniesiony koszt podatku VAT.

W takim przypadku Beneficjent powinien oświadczyć, że:

- decyduje się skorzystać z możliwości ujęcia wydatków kwalifikowanych w kwotach brutto,  zgodnie z  Pismem MRR nr DZF-I-9220-858-PM/09.

- jednocześnie zobowiązuje się do przeznaczenia zrefundowanej w ramach podjętej inwestycji części poniesionego VAT na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku.

OŚWIADCZENIE O KWALIFKOWALNOŚCI PODATKU VAT     (0.1 MB) - POBIERZ PLIK DOC

W/w Oświadczenie należy dołączyć do wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Pismo MRR nr DZF-I-9220-858-PM/09 w sprawie kwalifikowalność podatku VAT w ramach Działania 6.2 POKL    (0.03 MB) - POBIERZ PLIK PDF