Zaproszenie do składania ofert wstępnych

Gmina Polkowice w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.07.223.1655 z późn. zm.) zamierza zlecić:

Nagranie 5-cio minutowego telewizyjnego programu promocyjnego wraz z montażem i jego emisją.

Opis przedmiotu zamówienia – nagranie telewizyjnego programu promocyjnego:     (0.12 MB) - POBIERZ PLIK DOC

  

1. Wymagany termin składania ofert:

Wymagany termin składania ofert ustala się na dzień 22 marca 2010 r. godz. 12.00.

 2. Wymagany termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia:

- produkcji telewizyjnego programu promocyjnego (tj. nagranie oraz jego montaż) – do 30 kwietnia 2010 r.

- 5 emisji programu promocyjnego w TV (tj. 2 emisje w miesiącu maju br., 1 emisja w miesiącu czerwcu, lipcu i sierpniu br. – każdorazowo po głównym wydaniu programu informacyjnego).

- dostarczenie nagrania programu na nośniku CD/DVD do dnia 31.08.2010 r. do Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 2/5, 59 – 100 Polkowice

3. Kryteria oceny ofert:

Cena.

Zamawiający informuje, iż Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę.

Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

Cena netto za produkcję telewizyjnego programu promocyjnego (nagranie oraz jego montaż) + podatek VAT (określony procentowo i kwotowo) = cena całkowita (brutto).

Cena netto za 1 emisję programu w telewizji + podatek VAT (określony procentowo i kwotowo) = cena całkowita (brutto).

Łączna cena netto za 5 emisji programu w telewizji + podatek VAT (określony procentowo i kwotowo) = cena całkowita (brutto).

Cena oferty powinna być podana cyfrowo i słownie.

 4. Osoby uprawnione do kontaktu:

Joanna Romanik – Pracownik ds. monitoringu i administracji projektu „Pomysł na biznes = własna firma” – tel.: 696-493-332, e-mail: biuro-pnb@ug.polkowice.pl

5. Zainteresowane podmioty proszone są o składanie ofert drogą elektroniczną na adres biuro-pnb@ug.polkowice.pl w temacie wiadomości wpisując „Telewizyjny program promocyjny – projekt „Pomysł na biznes = własna firma” lub za pomocą poczty tradycyjnej, przysyłając dokumenty w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Telewizyjny program promocyjny – projekt „Pomysł na biznes = własna firma  na adres:

Wydział Współpracy Europejskiej i Funduszy Zewnętrznych

Urząd Gminy Polkowice

ul. Rynek 1

59 – 100 Polkowice