"POMYSŁ NA BIZNES = WŁASNA FIRMA"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Projekt jest realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-02-022/08-00 o dofinansowanie projektu nr WND-POKL.06.02.00-02-022/08

 

Projektodawca:
Gmina Polkowice
ul. Rynek 1
59-100 Polkowice

Informacje o projekcie:
Wydział Współpracy Europejskiej
i Funduszy Zewnętrznych
ul. Rynek 2/5
tel. (76) 84-74-152, (76) 84-74-145

e-mail: biuro-pnb@ug.polkowice.pl