Przeprowadzenie cyklu warsztatów psychologiczno-pedagogicznych i tematycznych dla uczniów Gimnazjum nr 2 im Marii Skłodowskiej-Curie w Polkowicach

Prosimy zapoznać się z naszą ofertą.  

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Polkowice, dnia 03.03.2014 r.

 

 

Zapytanie ofertowe 

na przeprowadzenie cyklu warsztatów psychologiczno-pedagogicznych i tematycznych dla uczniów Gimnazjum nr 2 im Marii Skłodowskiej-Curie w Polkowicach w ramach projektu unijnego pn.: „Zmotywowany uczeń w szkole XXI wieku”

W związku z realizacją projektu pn. „Zmotywowany uczeń w szkole XXI wieku” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie Inicjatyw Poznawczo-Rozwojowych „NOESIS” w Polkowicach informuje, iż zamierza zlecić nauczycielom przeprowadzenie zajęć zgodnie z poniższym opisem.

Zainteresowane podmioty proszone są o składanie ofert drogą elektroniczną na adres aga_102@tlen.pl w temacie wiadomości wpisując „oferta” lub za pomocą poczty tradycyjnej, przesyłając dokumenty w kopercie z ww. dopiskiem, na adres Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Inicjatyw Poznawczo-Rozwojowych „NOESIS” 

ul. Niemcewicza 17 59-100 Polkowice

Nieprzekraczalny termin składania ofert wyznacza się na dzień 17. 03.2014 r do godz. 12.00 Decyduje data wpływu oferty.

Szczegółowy opis zamówienia:

 1. Zajęcia warsztatowe będą prowadzone w 4 grupach po 8 uczniów każda.

 2. Projekt będzie realizowany od marca 2014r. do lutego 2015r.

 3. Tematyka warsztatów:

A. Warsztaty psychologiczno-pedagogiczne:

 • „Wyjście ze strefy komfortu czyli jak spełnić marzenia” 12 h (4x3h)

 • „ Jak zmienić złe przekonania o sobie i o otaczającym świecie” 8h (4x2h)

 • „Kobieta w świecie nauki i techniki” 8h (4x2)

 • „Jak rozbudzić w sobie ciekawość świata-każdy z nas może być wynalazcą” 8h (4x2)

 • „Jak efektywnie uczyć się zgodnie ze swoim stylem uczenia się oraz jak rozwijać

  alternatywne preferencje uczenia się” 36 (4x9)

B. Warsztaty tematyczne:

 • „Miejsce człowieka w świecie liczb” 120h (4x30 h)

 • „How to make an object heavier than the air fly” 80h (4x20h)

 • „Historyczne podróże przez epoki” 120h (4x30h)

C. Obóz naukowy:

2 wyjazdy weekendowe do Przemkowa poświęcone ewaluacji warsztatów tematycznych 32h (4x8h)

Zmotywowany uczeń w szkole XXI wieku

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Mile widziani będą nauczyciele przeszkoleni w modelu lekcji „Uczenia przez doświadczenie Barnice McCarthy”, którzy przygotują projekty konspektów.

Ofertę należy przygotować podając cenę jednostkową brutto.
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym i merytorycznym. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 535463507

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy spełniający warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 

Autor: Agnieszka Jastrzębska