Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kobieta + Biznes = Sukces

WZORY DO ROZLICZENIA PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

 

Rozliczenia są składane miesięcznie.Rozliczenie następuje poprzez złożenie:

1) oświadczenia o dokonaniu wydatków na cele określone we wniosku o przyznanie przedłuzonego wsparcie pomostowe,

2) sprawozdania dotyczącego wydatkowania przyznanego przedłużonego wsparcia pomostowego (według załączonego wzoru).

Rozliczenie winno być złożone do dwunastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który składane jest rozliczenie (np. za grudzień 2012 r. rozliczenie winno być złożone do 12 stycznia 2013 r. itd.).

Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej muszą być wystawiane na firmę oraz opłacone  z rachunku firmowego.

Beneficjent (przedsiębiorca) ponosi wydatki zgodnie z Wnioskiem o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego oraz w terminie określonym w § 2 ust. 1 Umowy o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

 

 

DO POBRANIA WZORY DO ROZLICZENIA:

Oświadczenie dotyczące  rozliczenia przedłużonego wsparcia pomostowego -    (0.17 MB) - POBIERZ PLIK DOC

Sprawozdanie dotyczące rozliczenia przedłużonego wsparcia pomostowego -    (0.17 MB) - POBIERZ PLIK DOC