Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kobieta + Biznes = Sukces

Wskazówki dot. wypełnienia WNIOSKU O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Na pierwszej stronie Wniosku prosimy nie wypełniać pozycji:
- Nr Wniosku
- Data i miejsce złożenia wniosku

W punkcie:

- „Planowana data rozpoczęcia korzystania ze wsparcia pomostowego" należy wpisać 01.06.2012 r.


- „Planowana data zakończenia korzystania ze wsparcia pomostowego" należy wpisać 30.11.2012 r.


- Wnioskowany zakres wsparcia pomostowego podstawowego, w tym w szczególności:
         - wnioskowana kwota wsparcia finansowego oraz okres wnioskowanego wsparcia -np. w sytuacji założenia wykorzystania całego wsparcia pomostowego powinien znaleźć się zapis następującej treści:
            1300 zł x 6 m-cy = 7.800 zł przez okres 01.06-30.11.2012 r.
         - wnioskowany zakres doradztwa:
           prawno-podatkowe doradztwo biznesowe


- „Cele jakie planuje się zrealizować przy wykorzystaniu wnioskowanych środków finansowych oraz wsparcia doradczego" prosimy o wyszczególnienie katalogu wydatków, jakie będą ponoszone w ramach podstawowego wsparcia pomostowego. Przypominamy, że wydatkami kwalifikowalnymi mogą być środki pieniężne, które można przeznaczyć wyłącznie na pokrycie opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (w pierwszej kolejności pokrywane są płatności obowiązkowe, czyli m.in. składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze pozaubezpieczeniowe, czynsz, opłaty za media. Pozostałe środki można przeznaczyć na np. usługi księgowe, usługi pocztowe, usługi prawne, usługi promocyjne i inne niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w danej branży).


- „Analiza bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa..." prosimy o opisanie prognozy sytuacji na najbliższe 6 miesięcy (tj. od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej przez 6 m-cy)


- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 239, poz. 1598) wnoszę o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w formie - powinno zostać uzupełnione w następujący sposób:
1) comiesięcznej pomocy w wysokości: 1300 PLN (słownie: tysiąc trzysta PLN) wypłacanej w okresie od dnia 01.06.2012 r. do dnia 30.11.2012 r. zgodnie z niniejszym wnioskiem. Okres określony powyżej, nie przekracza łącznie okresu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej;
2) wsparcia doradczego oraz pomocy w efektywnym wykorzystaniu dotacji świadczonych wyłącznie za pośrednictwem Beneficjenta w okresie od dnia 01.06.2012 r. do dnia 30.11.2012 r. w liczbie 5 godz., zgodnie z niniejszym wnioskiem. Okres określony powyżej, nie przekracza łącznie okresu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.