UWAGA ! OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Beneficjenci projektu "KOBIETA + BIZNES = SUKCES" od dnia 05.11.2012 r. do 09.11.2012 r. w godzinach 7:30-15.30 w Kancelarii Urzędu Gminy Polkowice, ul Rynek 1, pok. 10, mogą składać w zamkniętej kopercie, opisanej wg poniższego wzoru WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

 Zgodnie z § 8 ust. 5 Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „KOBIETA + BIZNES = SUKCES" przedłużone wsparcie pomostowe może zostać przyznane wtedy, gdy przedsiębiorca jest w sytuacji, która zagraża trwałość realizowanego przedsięwzięcia np. działalność przedsiębiorcy przynosi straty, które mogą prowadzić do likwidacji działalności gospodarczej; przedsiębiorca osiąga zysk na poziomie, który grozi likwidacji działalności; w czasie prowadzenia przez uczestnika projektu działalności gospodarczej pojawiły się nieprzewidywane okoliczności związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, które mogą prowadzić do likwidacji działalności gospodarczej.

We wniosku o dofinansowanie projektu "KOBIETA + BIZNES = SUKCES" założono, iż przedłużone wsparcie pomostowe otrzyma 5 osób. Jednocześnie nie ma możliwości odwołania sie od decyzji Komisji Oceny Wniosków.

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO wraz z niezbędnymi załącznikami    (0.06 MB) - POBIERZ PLIK DOC należy złożyć w zaklejonej kopercie, opisanej wg załączonego wzoru   KOPERTA (0.1 MB) - POBIERZ PLIK DOC

 

Obowiązkowymi załącznikami do ww. Wniosku są oświadczenia o następującej treści:

  • Oświadczam, że nie uzyskałam wsparcia pomostowego tego samego typu, o jakie się ubiegam.
  • Oświadczam, że nie korzystam/nie skorzystałam z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych oraz nie ubiegam się o inną pomoc dotyczącą tych samych kosztów kwalifikowalnych prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Oświadczam, że nie byłem karany za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. nr 88 poz.553, z późn. zm.) oraz korzystam w pełni z praw publicznych i posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
  • W związku z ubieganiem się przeze mnie o środki finansowe w ramach wsparcia pomostowego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację inwestycji określonej w niniejszym Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego oświadczam, iż zamierzam/nie zamierzam* zarejestrować się jako płatnik VAT. Jednocześnie w przypadku zmiany statusu podatnika i odzyskania podatku VAT poniesionego w związku z realizacją wydatków objętych wsparciem w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zobowiązuję się do przeznaczenia odzyskanej kwoty podatku na wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis do Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego należy dołączyć Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

W związku z powyższym do wniosku koniecznie należy dołączączyć:

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (sporządza go beneficjent, który ubiega się o pomoc de minimis) -    (0.2 MB) - POBIERZ PLIK DOC

Do formularza należy obligatoryjnie załączyć kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem wszystkich dotychczas otrzymanych przez przedsiębiorcę zaświadczeń o pomocy de minimis.

Pomocy przy wypełnianiu Formularza udziela Pani Ewa Tylman - pok. nr 6, UG Polkowice, tel. 76/847-41-17

Zgodnie z § 7 ust. 10 Regulaminu Rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „KOBIETA + BIZNES = SUKCES" dokumenty powinny być złożone w 2 egzemplarzach.