Strona główna

BIURO PROJEKTU
"KOBIETA + BIZNES = SUKCES"
  1. Koordynator Projektu - Joanna Romanik (076) 84-74-152
  2. Pracownik ds. rekrutacji, monitoringu, administracji - Sylwia Gawluk-Skrobak (076) 84-74-145
  3. Pracownik ds. Finansowych - Anna Zając (076) 84-74-111
  4. Pracownik ds. Sprawozdawczości i Pomocy Publicznej - Ewa Tylman (076) 84-74-117
  5. Pracownik ds. Zamówień Publicznych - Anna Romańska (076) 84-74-121
Dzięki dofinansowaniu w kwocie ponad 800 tys. zł jakie Gmina otrzymałą ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 15 mieszkanek gminy Polkowice uzyska wsparcie w uruchomieniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Beneficjentami ostatecznymi projektu będą mieszkające w gminie Polkowice nieaktywne zawodowo kobiety (w tym kobiety powracające oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci) zamierzające podjąć prowadzenie działalności gospodarczej. Z potencjalnych beneficjentów zostaną wyłączone osoby, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.
15 osób wyłonionych w rekrutacji weźmie udział w cyklu szkoleń i warsztatów, które przygotują je do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Spośród tej grupy uczestników, 12 beneficjentów, którzy przygotują najlepsze biznesplany, otrzyma bezzwrotne dotacje w wysokości ok 30 000 zł. Dodatkowo przyszli przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie pomostowe w kwocie 1300 zł w formie comiesięcznych dotacji przez okres pierwszych 6 miesięcy działalności (wsparcie podstawowe), a w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach na kolejne 6 miesięcy (przedłużone wsparcie pomostowe). Osoby, które dzięki przyznanej dotacji założą działalność gospodarczą, skorzystają również z prawno-podatkowego doradztwa biznesowego.
Nr projektu: POKL.06.02.00-02-021/11
Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POKL.06.02.00-02-021/11-00
Tytuł projektu: „KOBIETA +BIZNES = SUKCES”
Numer konkursu: I/6.2/A/11
Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Projekt „KOBIETA + BIZNES = SUKCES” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%)