POSZUKIWANY NAUCZYCIEL DO PROWADZENIA ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH UZDOLNIENIA PLASTYCZNE

Gmina Polkowice, realizator projektu systemowego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Polkowice współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

POSZUKUJE

wykonawcy zadania pt. „Świadczenie usług szkolnictwa podstawowego w szkołach podstawowych
w Polkowicach w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Polkowice" z zakresie prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania plastyczne dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

 

Zajęcia prowadzone będą dla maksymalnie 8 dzieci. Łącznie w trakcie trwania zamówienia zrealizowanych zostanie 30 godzin lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Polkowicach.

Termin wykonania zamówienia
Rozpoczęcie - 7 dni od daty zawarcia umowy
Zakończenie - 28.06.2013 r.

Do składania ofert upoważnione są osoby lub podmioty, które zapewnią realizację zamówienia przez osobę, która posiada kwalifikacje do wykonywania świadczenia będącego przedmiotem zamówienia (tj. do prowadzenia zajęć dla uczniów klas I-III) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50 poz. 400) oraz:
- która posiada minimum 5 lat doświadczenia w prowadzeniu zajęć z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym;
- względem której nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu nauczyciela lub zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie ofert w zaklejonej kopercie z dopiskiem „OFERTA - KOŁO PLASTYCZNE - SP-3" do dnia 26 LUTEGO 2013 r. do godziny 15.30 w kancelarii Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 1.

W ofercie należy podać kwotę brutto za jedną godzinę lekcyjną zajęć oraz dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań stawianych przez Zamawiającego.

W przypadku pytań, prosimy kontaktować się z koordynatorem projektu, panią Elżbietą Gałek-Kapusta,
tel. 76 847 41 67 lub 608 299 646

Zamówienie zostanie udzielone na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)