Strona główna

BIURO PROJEKTU


ul. Rynek 2/2, 59-100 Polkowice

Koordynator Projektu - Elżbieta Gałek-Kapusta

(076) 84-74-167

egalek@ug.polkowice.pl

Koordynator merytoryczny- Dorota Trzmielewska

(076) 84-74-142

dtrzmielewska@ug.polkowice.pl

 

Koordynatorzy szkolni:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 - Lidia Lichwa - (76) 845 16 42

2. Szkoła Podstawowa nr 2 - Renata Lasota - (76) 845 98 18

3. Szkoła Podstawowa nr 3 - Ludwika Mnich - (76) 746 35 00

4. Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie - Krystyna Ornatowska

(76) 845 14 14 

Dzięki dofinansowaniu w kwocie ponad 441 440 zł jakie Gmina otrzymała ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 525 uczniów klas I-III szkół podstawowych skorzysta z dodatkowych zajęć w szkołach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb.

Nr projektu: POKL.09.01.02-02-132/10
Nr umowy o dofinansowanie:
UDA-POKL.09.01.02-02-132/10-00
Tytuł projektu: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Polkowice”
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetancji w regionie

Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usłuch edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róznic w jakości usług edukacyjnych