Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa
MAM TALENT, MAM PASJĘ. Wyrównanie szans edukacyjnych polkowickich gimnazjalistów

ORGANIZACJA ZAJĘĆ TEATRALNYCH W FORMIE WARSZTATÓW DLA 8 UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 2 W POLKOWICACH

W związku z realizacją projektu pn. MAM TALENT, MAM PASJĘ. Wyrównywanie szans edukacyjnych polkowickich gimnazjalistów współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Polkowickie Towarzystwo Edukacyjno-Kulturalne „IKAR” informuje, iż zamierza zlecić zorganizowanie warsztatów teatralnych dla grupy 8 uczniów z Gimnazjum nr 2 w Polkowicach zgodnie z poniższym opisem.

Zainteresowane podmioty proszone są o składanie ofert osobiście (w sekretariacie Gimnazjum nr 1) lub za pomocą poczty, przesyłając dokumenty w kopercie z dopiskiem: ORGANIZACJA ZAJĘĆ TEARALNYCH W FORMIE WARSZTATÓW DLA 8  GIMNAZJUM NR 2 W POLKOWICACH w ramach projektu „MAM TALENT, MAM PASJĘ. Wyrównywanie szans edukacyjnych polkowickich gimnazjalistów”, na adres Stowarzyszenia:


Polkowickie Towarzystwo Edukacyjno-Kulturalne „IKAR”

ul. Ociosowa 3

59-101 Polkowice

 

Nieprzekraczalny termin składania ofert wyznacza się na dzień 07.03.2014 r. do godz. 1500

Decyduje data wpływu oferty.

 

Szczegółowy opis zamówienia:

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest organizacja warsztatów teatralnych dla 8 uczniów z Gimnazjum nr 2 w Polkowicach w ramach projektu  „MAM TALENT, MAM PASJĘ. Wyrównywanie szans edukacyjnych polkowickich gimnazjalistów”.

Grupa złożona z 8 uczniów  zostanie wyłoniona przez Dyrektora Gimnazjum nr 2 w Polkowicach. Dla grupy zostanie zorganizowanych 42 godziny zajęć lekcyjnych po 45 min każda. Zajęcia zostaną zaplanowane na okres od 17 marca 2014 r. do końca roku szkolnego 2013/2014  w ilości 4 godz. tygodniowo.

Zajęcia powinny odbywać się 2 razy w tygodniu.

Dokładny termin i harmonogram warsztatów zostanie ustalony pomiędzy stronami  w ciągu 7 dni od podpisania umowy.

 

Zamawiający wymaga zapewnienia:

a) nauczyciela spełniającego poniższe kryteria:

− kwalifikacje do wykonywania świadczenia będącego przedmiotem zamówienia (tj. do prowadzenia zajęć

z języka polskiego w szkołach) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej,

- doświadczenie zawodowe w realizacji zajęć, warsztatów teatralnych, recytatorskich z dziećmi, młodzieżą bądź osobami dorosłymi,

− przygotowanie teoretyczne i praktyczne z zakresu animacji teatralnej,

− minimum 3 lata doświadczenia w prowadzeniu zajęć w szkołach,

− brak orzeczonego zakazu wykonywania zawodu nauczyciela lub zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi,

- programu autorskiego zajęć, zapewniającego realizację celów projektu.

 

W ramach organizacji warsztatów literackich z uczniami Wykonawca zapewni:

a)      42 godz. zajęć prowadzonych przez nauczyciela spełniającego wskazane powyżej dla niego kryteria,

b)      w ramach zajęć z uczniami:

− zabawy i ćwiczenia parateatralne integrujące zespół,

− doskonalenie umiejętności regulowania oddechu i prawidłowej emisji głosu,

− zabawy oparte na grze wyobraźni i skojarzeń,

− zabawy z rekwizytami i elementami scenografii,

− praca nad ruchem, mimiką, gestem,

− indywidualne i zbiorowe etiudy twórcze,

c)       na koniec warsztatów – scalenie opracowanych scen w całość (próba przedstawienia)

 

W ramach warsztatów teatralnych zakłada się osiągnięcie następujących celów warsztatów:

− rozwój wrażliwości estetycznej i świadomości teatralnej (artyzm, przeżycie artystyczne),

− rozbudzenie teatralnych zainteresowań uczniów,

− rozwój umiejętności czystej, wyraźnej mowy: praca nad poprawną dykcją, akcentem, rytmem, tempem,

intonacją, modulacja głosu, wyrażaniem emocji,

− zdobycie ogólnej wiedzy teoretycznej dotyczącej teatru (punktem odniesienia są własne przedstawienia),

− rozwój umiejętności pracy w zespole, współtworzenie małego „dzieła”,

− zachęcenie uczniów do wejścia w rolę nie tylko recytatora czy aktora, ale także reżysera, scenografa,  scenarzysty, dźwiękowca, oświetleniowca,

− integracja zespołu.

 

Zamawiający zapewnia:

a)      salę do ćwiczeń  wraz z wyposażeniem w Gimnazjum nr 2 w Polkowicach do celów przeprowadzenia warsztatów,

 

CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe; 92312000-1 Usługi artystyczne

 

Ofertę należy przygotować podając cenę jednostkową brutto za godzinę lekcyjną zajęć oraz cenę brutto realizacji całości zamówienia wg schematu:

cena brutto jednej godziny lekcyjnej zajęć x 42 godz. lekcyjne = cena brutto realizacji zamówienia

 

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu: 500-029-505 lub 785-504-093.

 

 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy spełniający warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.