Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa
MAM TALENT, MAM PASJĘ. Wyrównanie szans edukacyjnych polkowickich gimnazjalistów

ORGANIZACJA ZAJĘĆ MUZYCZNYCH W FORMIE WARSZTATÓW DLA 8 UCZENNIC GIMNAZJUM NR 2 W POLKOWICACH

W związku z realizacją projektu pn. MAM TALENT, MAM PASJĘ. Wyrównywanie szans edukacyjnych polkowickich gimnazjalistów współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Polkowickie Towarzystwo Edukacyjno-Kulturalne „IKAR” informuje, iż zamierza zlecić zorganizowanie warsztatów muzycznych dla grupy 8 uczennic z Gimnazjum nr 2 w Polkowicach zgodnie z poniższym opisem.

Zainteresowane podmioty proszone są o składanie ofert osobiście (w sekretariacie Gimnazjum nr 1) lub za pomocą poczty, przesyłając dokumenty w kopercie z dopiskiem: ORGANIZACJA ZAJĘĆ MUZYCZNYCH W FORMIE WARSZTATÓW DLA 8 UCZENNIC GIMNAZJUM NR 2 W POLKOWICACH w ramach projektu „MAM TALENT, MAM PASJĘ. Wyrównywanie szans edukacyjnych polkowickich gimnazjalistów”, na adres Stowarzyszenia:


Polkowickie Towarzystwo Edukacyjno-Kulturalne „IKAR”

ul. Ociosowa 3

59-101 Polkowice

 

Nieprzekraczalny termin składania ofert wyznacza się na dzień 07.03.2014 r. do godz. 1500

Decyduje data wpływu oferty.

 

Szczegółowy opis zamówienia:

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest organizacja warsztatów muzycznych dla 8 uczennic  z Gimnazjum nr 21 w Polkowicach w ramach projektu  „MAM TALENT, MAM PASJĘ. Wyrównywanie szans edukacyjnych polkowickich gimnazjalistów”.

Grupa złożona z 8 uczennic  zostanie wyłoniona przez Dyrektora Gimnazjum nr 2  w Polkowicach. Dla grupy zostanie zorganizowanych 42 godziny zajęć lekcyjnych po 45 min każda. Zajęcia zostaną zaplanowane na okres od 17 marca 2014 r. do końca roku szkolnego 2013/2014  w ilości 4 godz. tygodniowo.

Zajęcia powinny odbywać się 2 razy w tygodniu.

Dokładny termin i harmonogram warsztatów zostanie ustalony pomiędzy stronami  w ciągu 7 dni od podpisania umowy.

 

Zamawiający wymaga zapewnienia:

a) nauczyciela spełniającego poniższe kryteria:

− kwalifikacje do wykonywania świadczenia będącego przedmiotem zamówienia (tj. do prowadzenia zajęć

muzycznych w szkołach) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej,

- doświadczenie zawodowe w realizacji zajęć, warsztatów wokalnych , zespołów muzycznych i podobnych z dziećmi, młodzieżą bądź osobami dorosłymi,

− przygotowanie teoretyczne i praktyczne z zakresu edukacji muzycznej,

− minimum 3 lata doświadczenia w prowadzeniu zajęć w szkołach,

− brak orzeczonego zakazu wykonywania zawodu nauczyciela lub zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi,

- programu autorskiego zajęć, zapewniającego realizację celów projektu.

 

W ramach organizacji warsztatów literackich z uczniami Wykonawca zapewni:

a)      42 godz. zajęć prowadzonych przez nauczyciela spełniającego wskazane powyżej dla niego kryteria,

b)      w ramach zajęć z uczniami:

−przeprowadzenie warsztatów wokalnych z 8 uczennicami , służących doskonaleniu ich rozwojowi muzycznemu

− doskonalenie umiejętności regulowania oddechu i prawidłowej emisji głosu,

- ćwiczenia śpiewu chóralnego oraz występów solistycznych,

 

W ramach warsztatów muzycznych zakłada się osiągnięcie następujących celów warsztatów:

− rozwój wrażliwości estetycznej i świadomości muzycznej

− rozbudzenie muzycznych zainteresowań uczniów,

− rozwój umiejętności czystego śpiewu: praca nad poprawną emisją głosu, rytmem, tempem,

intonacją, wyrażaniem emocji,

- kształtowanie słuchu muzycznego i rozwijanie wrażliwości intonacyjno-emisyjnej,

− zdobycie ogólnej wiedzy teoretycznej dotyczącej teatru (punktem odniesienia są własne przedstawienia),

− rozwój umiejętności pracy w zespole, współodpowiedzialności za poziom i wyniki wykonania,

- przygotowanie uczestniczek warsztatów do udziału w konkursach, przeglądach, uroczystościach szkolnych,

− integracja zespołu.

 

Zamawiający zapewnia:

a)      salę do ćwiczeń  wraz z wyposażeniem w Gimnazjum nr 2 w Polkowicach do celów przeprowadzenia warsztatów,

 

CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe; 92312000-1 Usługi artystyczne

 

Ofertę należy przygotować podając cenę jednostkową brutto za godzinę lekcyjną zajęć oraz cenę brutto realizacji całości zamówienia wg schematu:

cena brutto jednej godziny lekcyjnej zajęć x 42 godz. lekcyjne = cena brutto realizacji zamówienia

 

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu: 500-029-505 lub 785-504-093.

 

 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy spełniający warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.