Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Rewitalizacji Społecznej 'Dogonić dzisiaj'

O programie

W dniu 07.11.2011 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach (jako lider) podpisał z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Umowę o dofinansowanie Programu Rewitalizacji Społecznej "Dogonić dzisiaj" w ramach projektu systemowego pod nazwą Rewitalizacja społeczna (WNA-POKL.01.02.00-00-017/08) realizowanego przez Centrum Rozowoju Zasobów Ludzkich w ramach Programu Operacyjengo Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nr umowy: 10/P/2011

Wartość programu: 1.446.900 zł, w tym wkład własny: 145.000 zł

Zobacz co wydarzy się w Programie!

Zadanie 1: KAMPANIA INFORMACYJNO-PROMOCYJNA PRZECIWDZIAŁAJĄCA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU

Za zadanie odpowiedzialne będzie Stowarzyszenie Charytatywne „Żyć Godnie”.

Zadanie 2: OKREŚLENIE POTENCJAŁU I PREDYSPOZYCJI OSOBOWYCH DO AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ, POPRZEZ PRZEPROWADZENIE BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH I PORADNICTWA

Za zadanie odpowiedzialne będzie Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A.

Zadanie 3: AKTYWIZACJA ZAWODOWA

Za zadanie odpowiedzialny będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach.

Zadanie 4: DZIAŁANIA ŚRODOWISKOWE

Za zadanie odpowiedzialny będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach.

Zadanie 5: AKADEMIA RODZINY

Za zadanie odpowiedzialny będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach.

Zadanie 6: UTWORZENIE PUNKTU WSPARCIA RODZINY

Za zadanie odpowiedzialny będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach.

Zadanie 7: PROGRAM WSPARCIA RODZIN Z PROBLEMEM ALKOKOLOWYM I ZAGOŻONYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

Za zadanie odpowiedzialne będzie Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A.

Zadanie 8: SZKOŁA DLA RODZICÓW

Za zadanie odpowiedzialne będzie Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A.

Zadanie 9: PROGRAM WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO W RAMACH PUNKTU DORADCZEGO

Za zadanie odpowiedzialne będzie Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A.

Zadanie 10: ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE ROZWIJAJĄCE INTELIGENCJĘ EMOCJONALNĄ DZIECI, STANOWIĄCĄ PODSTAWY RADZENIA SOBIE Z PROBLEMAMI W ŻYCIU DOROSŁYM

Za zadanie odpowiedzialne będzie Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A.

Zadanie 11: OPIEKA NAD DZIECKIEM ZDROWYM I CHORYM DO 5 ROKU ŻYCIA, Z UWZGLĘDNIENIEM ROZWOJU PSYCHOFIZYCZNEGO I PIELĘGNACJI NIEMOWLĘCIA DO UKOŃCZENIA 1 ROKU ŻYCIA

Za zadanie odpowiedzialne będzie Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych – ZOZ S.A.

Zadanie 12: PROFILAKTYKA KRĘGOSŁUPA

Za zadanie odpowiedzialny będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach.

Zadanie 13: ZORGANIZOWANIE WAKACJI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Za zadanie odpowiedzialny będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach.

Zadanie 14: UTWORZENIE I FUNKCJONOWANIE KLUBU MŁODZIEŻOWEGO

Za zadanie odpowiedzialny będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach.

Zadanie 15: ALTERNATYWNE FORMY SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU MŁODZIEŻY

Liga bilarda o Puchar Osiedla

Zajęcia akrobatyki sportowej

Kurs nauki tańca

Zajęcia wokalne

Zajęcia samoobrony

Turniej piłki wodnej o Puchar Osiedla

Kurs nurkowania

Liga bowlingu o Puchar Osiedla (kręgli)

Za wszystkie ww. działania zaplanowane w przedmiotowym zadaniu odpowiedzialny będzie AQUAPARK Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A.

Zadanie 16: UTWORZENIE 3 MIESZKAŃ CHRONIONYCH

Za zadanie odpowiedzialny będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach.

Zadanie 17: REHABILITACJA PSYCHOLOGICZNA OSÓB Z ZABURZENIAMI UMYSŁOWYMI

Za zadanie odpowiedzialne będzie Stowarzyszenie Charytatywne „Żyć Godnie”.

 

Cel główny programu:

Celem ogólnym programu jest zminimalizowanie do końca listopada 2012 r. występujących na osiedlu Hubala w Polkowicach problemów społecznych wynikających z wykluczenia społecznego lub zagrożenia wykluczeniem poprzez aktywną integrację społeczną i przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród co najmniej 300 mieszkańców osiedla Hubala, w tym w szczególności osób w wieku 15-25 lat.

Cele szczegółowe programu:

- przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym wśród osób z osiedla Hubala uzależnionych i zagrożonych marginalizacją społeczną poprzez działania związane z kampanią informacyjno-promocyjną oraz działaniami środowiskowymi zachęcającymi do współorganizowania i aktywnego uczestnictwa w imprezach kulturalno-sportowych, piknikach rodzinnych i innych aktywnościach programu do listopada 2012 r.;

- aktywizacja zawodowa 60 osób z osiedla Hubala do listopada 2012 r. (poprzez określenie potencjału i predyspozycji osobowych, grupę wsparcia i warsztaty integracyjne wyjazdowe  oraz skierowanie i sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym, umożliwiających aktywizację zawodową);

- integracja społeczna 16 rodzin zamieszkujących osiedle Hubala poprzez stworzenie „Akademii rodziny” do listopada 2012 r.;

- integracja społeczna rodzin zamieszkujących osiedle Hubala do listopada 2012 r. poprzez utworzenie punktu wsparcia rodziny, w którym będzie odbywało się wsparcie psychologiczne, realizację programu wsparcia 14 rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych przemocą w rodzinie oraz programu „Szkoła dla rodziców” (45 osób);

- przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom patologii społecznej mającym wpływ na niekorzystny rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży zamieszkujących osiedla Hubala (do listopada 2012 r.) poprzez program wsparcia psychologicznego w ramach Punktu Doradczego oraz realizację zajęć socjoterapeutycznych rozwijających inteligencję emocjonalną dzieci, stanowiącą podstawy radzenia sobie z problemami w życiu dorosłym, utworzenie i funkcjonowanie Klubu Młodzieżowego oraz zorganizowanie kolonii letnich i wakacji osiedlowych;

- integrację społeczno-zdrowotną osób zamieszkujących rewitalizowane osiedle do listopada 2012 r. poprzez opiekę nad 100 dziećmi zdrowych i chorych do 5 roku życia, z uwzględnieniem rozwoju psychofizycznego i pielęgnacji niemowlęcia do ukończenia 1 roku życia oraz profilaktykę kręgosłupa wśród kobiet;

- przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom patologii społecznej mającym wpływ na niekorzystny rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży zamieszkujących osiedla Hubala poprzez realizację działań zapewniających alternatywne formy spędzania wolnego czasu dla do listopada 2012 r.

- rehabilitacja społeczna 10 osób z osiedla Hubala poprzez poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne i zawodowe prowadzące do integracji społecznej i zawodowej  oraz funkcjonowanie 3 mieszkań chronionych (do listopada 2012 r.).