Projekty Gminy Polkowice

A A A

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności dla strony internetowa Gminy Polkowice – Projekty

Gmina Polkowice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Gminy Polkowice.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • braku i po części nieprawidłowych opisów alternatywnych przy zdjęciach/grafikach
 • zapisaniu niektórych skany dokumentów jako zdjęcia, obrazki o rozszerzeniach JPG, które nie są dostępne dla czytników osób niewidomych.

Wyłączenia

 • materiały wideo opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej nie posiadają transkrypcji tekstowej, napisów rozszerzonych, audiodeskrypcji,
 • dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy dostępności cyfrowej, nie są dostępne cyfrowo,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mateusz Czarnecki.
 • E-mail: koordynator@gmina.polkowice.pl
 • Telefon: 767496001

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Gminy Polkowice
 • Adres: ul. Rynek 1
  59-100 Polkowice
 • E-mail: kancelaria@gmina.polkowice.pl
 • Telefon: 76 8474168

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

ratusz – Rynek 1
Budynek 5 kondygnacyjny z platformą dla osób z niepełnosprawnością. Do budynku prowadzą 3 wejścia, z których 2 są dostępne dla osób na wózkach. Do wejścia głównego prowadzą schody. Kancelaria znajduje się na parterze budynku. W Kancelarii znajduje się pętla indukcyjna. Na  parterze umiejscowiona jest również toaleta dostosowana do  osób z niepełnosprawnościami. Pomieszczenia numer 15-18 na  parterze i numer 117-125 na I piętrze są niedostępne dla osób na  wózkach (schody); w  celu załatwienia sprawy należy udać się do kancelarii, gdzie przywołany zostanie właściwy pracownik merytoryczny. W holu głównym po lewej stronie znajduje się elektroniczna tablica ogłoszeń. W jej prawym górnym rogu znajduje się kod QR dla osób, które korzystają z czytników ekranowych. Osoba z niepełnosprawnością może wejść do budynku z psem asystującym.

budynek Urzędu Stanu Cywilnego – Rynek 12
Budynek 4 kondygnacyjny bez windy. Do budynku prowadzi 1 wejście dla interesantów, które dostępne są dla osób na wózkach. Sala ślubów znajduje się na parterze budynku przy  wejściu, natomiast biura na 1 i 2 piętrze. Przy wejściu do budynku umiejscowiony jest dzwonek przywołujący pracownika. W budynku brak jest pętli indukcyjnej.
Osoba z niepełnosprawnością może wejść do budynku z psem asystującym.

budynek – Rynek 17-18 i 19
Budynek 5 kondygnacyjny bez windy. Do budynków prowadzą 2 wejścia dla interesantów, które dostępne są dla osób na wózkach. Przy obydwu wejściach do budynku umiejscowiony jest dzwonek przywołujący pracownika. W budynku brak jest pętli indukcyjnej.
Osoba z niepełnosprawnością może wejść do budynku z psem asystującym.

budynek – ul. Górna 2
Budynek 5 kondygnacyjny z windą. Do budynku prowadzi 1 wejście dla interesantów, które dostępne są dla osób na wózkach. Przy wejściu do budynku umiejscowiony jest dzwonek przywołujący pracownika. W budynku na każdym piętrze znajdują się toalety dostosowane do osób z niepełnosprawnością. W budynku brak jest pętli indukcyjnej.
Osoba z niepełnosprawnością może wejść do budynku z psem asystującym.

budynek – ul. Górna 30
Wszystkie pomieszczenia mieszczą się na parterze. Do budynku prowadzi 1 wejście dla  interesantów, przy którym umiejscowiony jest dzwonek przywołujący pracownika. W budynku brak jest pętli indukcyjnej.
Osoba z niepełnosprawnością może wejść do budynku z psem asystującym.

 

Lokalizacja miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością:

 • ul. Targowa –  2 miejsca
 • ul. Browarna –  1 miejsce
 • ul. Słowiańska –  1 miejsce
 • ul. Głogowska –  1 miejsce
 • ul. Gdańska – 2 miejsca
 • ul. Leśna –  1 miejsce

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Informujemy, że obecnie nie udostępniamy tłumaczeń na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Jeśli potrzebujesz tłumacza języka migowego powinieneś zawiadomić o tym Urząd do 3 dni roboczych przed wizytą. Tłumacz języka migowego jest bezpłatny dla osoby z niepełnosprawnością. Formularz „OA-30 Zgłoszenie chęci skorzystania z usług tłumacza PJM/SJM/SKOGN” dostępny jest na stronie https://bip.gminapolkowice.pl/ugpolkowice,m,1034,druki-do-pobrania.html

Inne informacje i oświadczenia

Informacja dla użytkowników z niepełnosprawnościami

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki wzorcowym tytułom podstron i  porządkującej funkcji nagłówków
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom z niepełnosprawnością ruchową czy w znacznym stopniu niedowidzącym.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – zawsze otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.