Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Bądź aktywyny - załóż firmę

UWAGA ! OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Beneficjenci Projektu "Bądź aktywny - załóż firmę" od dnia 24.01.2011 r. do dnia 10.02.2011 r. w Kancelarii Urzędu Gminy Polkowice, ul. Rynek 1 mogą składać:

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie, opisanej wg załączonego wzoru:

Obowiązkowymi załącznikami do ww. Wniosku są:

 1. potwierdzona, za zgodność z oryginałem, kopia aktualnego dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUS, ZUA, ZUS ZFA/ZPA);
 2. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione przeciwko obrotowi w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 - Kodeks karny (Dz. U z 1997 r. nr 88 poz 553 z późn. zm.);    (0.18 MB) - POBIERZ PLIK DOC
 3. oświadczenie o nie uzyskaniu wsparcia pomostowego tego samego typu, o jakie mikroprzedsiębiorca się ubiega (tj. podstawowego lub przedłużonego) w ramach Działania 6.2;    (0.18 MB) - POBIERZ PLIK DOC
 4. oświadczenie o nie korzystaniu z innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych;    (0.18 MB) - POBIERZ PLIK DOC
 5. oświadczenie o kwalifikowalności/niekwalifikowalności VAT;    (0.18 MB) - POBIERZ PLIK DOC ,    (0.1 MB) - POBIERZ PLIK DOC ,    (0.18 MB) - POBIERZ PLIK DOC

 

Ponadto do wniosku koniecznie załączyć trzeba:

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis    (0.2 MB) - POBIERZ PLIK DOC


Wskazówki dot. wypełniania Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego:

 •  na pierwszej stronie Wniosku prosimy nie wypełniać pozycji:
  - Nr wniosku
  - Data i miejsce złożenia wniosku

pozycje te zostaną uzupełnione przez Komisję Oceny Wniosków;

 • w punkcie „Planowana data rozpoczęcia korzystania ze wsparcia pomostowego" należy wpisać: 01.03.2011 r.
 • w punkcie „Planowana data zakończenia korzystania ze wsparcia pomostowego" należy wpisać: 31.08.2011 r. lub krócej w przypadku ubiegania się o wsparcie na krótszy okres czasu;
 • w punkcie „Cele jakie planuje się zrealizować..." prosimy o wyszczególnienie katalogu wydatków, jakie będą ponoszone w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego. Przypominamy, że wydatkami kwalifikowanymi mogą być środki pieniężne, które można przeznaczyć wyłącznie na pokrycie obligatoryjnych opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (w tym przede wszystkim składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusze pozaubezpieczeniowe, a w następnej kolejności czynsz, opłaty za media, itp. oraz inne obligatoryjne opłaty wymagane odrębnymi przepisami i niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w danej branży). Wydatki te nie mogą mieć charakteru inwestycyjnego;
 • w punkcie „Wnioskowany zakres doradztwa" należy wpisać „nie dotyczy";
 • w punkcie „Uzasadnienie konieczności udzielenia wsparcia" prosimy opisać dlaczego mikroprzedsiębiorca ubiega się o wsparcie przedłużone, jak również czego nie udało się zrealizować zgodnie z planem pierwotnym;
 • w punkcie „Analiza bieżącej sytuacji mikroprzedsiębiorstwa..." prosimy załączyć potwierdzone przez biuro rachunkowe lub mikroprzedsiębiorcę chronologiczne zestawienie przychodów i wydatków w okresie od rozpoczęcia działalności gospodarczej do chwili złożenia wniosku oraz prognozę na 6 miesięcy w tym samym zakresie, z uzasadnieniem zaplanowanych wartości. Pomocne może być zestawienie tabelaryczne z Biznes Planu pkt. 5 Sytuacja ekonomiczno-finansowa wraz z krótkim opisem.