Polkowicki Animator Sportu i Rekreacji

O programie

 

"Polkowicki Animator Sportu i Rekreacji"

Podstawa realizacji: Zarządzenie nr 846/12 Burmistrza Polkowic z 7 marca 2012 r.

   (3.27 MB) - POBIERZ PLIK PDF

 

I. Wstęp

Wysoka dostępność nowoczesnej, funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury sportowej stwarza mieszkańcom Polkowic doskonałe warunki do uprawiania sportu i rekreacji. Czynne uprawianie aktywności ruchowej pozytywnie wpływa na rozwój psychofizyczny człowieka oraz stan jego zdrowia. Stanowi również alternatywną formę spędzania wolnego czasu i przeciwdziałania negatywnym zachowaniom społecznym. Sport jest również niezbędny dla prawidłowego rozwoju i wychowania młodych ludzi, promuje zdrowy styl życia, a wychowanie poprzez sport jest skuteczną metodą walki z patologiami – chuligaństwem, narkomanią czy alkoholizmem.
Sama dostępność infrastruktury sportowej nie zawsze jest jednak wystarczająca, aby skutecznie zachęcić dzieci, młodzież i dorosłych do uprawiania regularnej aktywności ruchowej. Doświadczenia w realizacji w roku 2011 pilotażowego Programu Burmistrza Polkowic pn.: „Polkowicki Animator Sportu i Rekreacji” dowiodły, że warto wystąpić z ofertą ogólnodostępnych i cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych o charakterze wielodyscyplinarnym, prowadzonych przez wykwalifikowanego animatora. Zatrudnienie trenera środowiskowego odpowiedzialnego za animowanie i organizowanie gier i zabaw na obiektach sportowo-rekreacyjnych zapewnia ich użytkownikom atrakcyjną formę spędzania wolnego czasu. Dzięki pracy i nadzorowi animatora wzrasta bezpieczeństwo osób korzystających z obiektów, a prowadzone przez niego zajęcia sportowe mają charakter edukacyjno-wychowawczy, co wpływa na popularyzację zdrowego i bezpiecznego stylu spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież i dorosłych.
Działania zainicjowane w ramach programu pilotażowego w latach następnych  realizowane będą  w okresie od kwietnia do października. Wybór obiektów miejskich, na których realizowane będą zajęcia sportowo-rekreacyjne uzależniony będzie od dostępnych środków finansowych oraz dokonywany będzie rokrocznie w oparciu o doświadczenia roku poprzedniego, propozycje zgłaszane przez mieszkańców oraz sugestie i obserwacje animatorów i środowiska sportowego. W trakcie realizacji Programu prowadzone będą działania monitoringowe mające na celu rozpoznanie specyfiki potrzeb środowiska, do którego skierowana jest oferta zajęć oraz wypracowanie standardów i założeń programowych na lata kolejne. Działania animacyjne na kompleksie „Moje boisko - Orlik 2012” (ul. Przemkowska) będą realizowane co najmniej do roku 2020, co wynika z przepisów umowy o dofinansowanie budowy obiektu.

II. Cel główny

Zaspokojenie zbiorowych potrzeb społeczeństwa w zakresie kultury fizycznej i rekreacji oraz korzystania z ogólnodostępnych urządzeń sportowych i terenów rekreacyjnych.

III. Cele szczegółowe programu:

 1. popularyzacja walorów rekreacji ruchowej;
 2. organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych;
 3. zapewnienie kadry instruktorów (animatorów) do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych;
 4. rozwijanie usług w zakresie rekreacji ruchowej;
 5. udostępnienie bazy sportowo-rekreacyjnej;
 6. stwarzanie bezpiecznych i higienicznych warunków prowadzonych zajęć;
 7. współdziałanie w upowszechnianiu sportu, turystyki i rekreacji z organizacjami
  i stowarzyszeniami sportu, kultury fizycznej i rekreacji oraz szkołami;
 8. organizowanie życia pozaszkolnego dzieci i młodzieży, w szczególności na terenie dużych osiedli mieszkaniowych;
 9. kreowanie właściwych wzorców zachowań i postaw, w tym umiejętności zdrowego i higienicznego stylu życia oraz współpracy w grupie;
 10. rozpoznanie specyfiki potrzeb środowiska, do którego skierowana jest oferta zajęć;
 11. promocja gminy w zakresie sportu i rekreacji.

IV. Odbiorcy Programu:

Beneficjentami programu są dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe pochodzący w szczególności zamieszkujące duże osiedla mieszkaniowe na terenie Polkowic.

V. Okres realizacji Programu:

Realizacja Programu rozpocznie się w 2012 r. Decyzja o kontynuacji Programu w latach następnych będzie podejmowana przez Burmistrza Polkowic po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z realizacji zadania za dany rok.

Zajęcia sportowo-rekreacyjne będą prowadzone w okresie od kwietnia do października.

VI. Działania przewidziane do realizacji w ramach Programu

 1. Prowadzenie działań animacyjnych na terenie obiektu „Moje Boisko - Orlik 2012”:
  • Co najmniej 15 h tygodniowo w okresie kwiecień – październik
  • Zajęcia stałe cykliczne:
   • Piłka nożna – obiekt wyłączony z możliwości rezerwacji, wyłącznie do korzystania pod okiem animatora – co najmniej 7 h tygodniowo
   • Siatkówka – co najmniej 1 h tygodniowo
   • Koszykówka -  co najmniej 1 h tygodniowo
   • Gry i zabawy (zajęcia dla dzieci) – wedle potrzeb
   • Organizacja turniejów i zawodów sportowych pod patronatem Burmistrza Polkowic (koszykówka, piłka nożna, siatkówka).
 2. Prowadzenie stałych cyklicznych działań animacyjnych na obiektach sportowych i rekreacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta w okresie kwiecień – październik:
  • koszykówka – co najmniej 1,5 h tygodniowo
  • siatkówka – co najmniej 1,5 h tygodniowo
  • lekka atletyka – co najmniej 1,5 h tygodniowo
  • gry i zabawy dla dzieci – co najmniej 1,5 h tygodniowo
  • piłka nożna – co najmniej 1,5 h tygodniowo

VII. Finansowanie Programu

Program jest finansowany w 100% ze środków budżetowych Gminy Polkowice.