Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Aktywizacja edukacyjna mieszkańców wsi z terenu Gminy Polkowice

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WSTĘPNYCH NA EMISJĘ SPOTÓW RADIOWYCH

Gmina Polkowice w związku z realizacją projektu pn. Aktywizacja edukacyjna mieszkańców wsi z terenu Gminy Polkowicewspółfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zamierza zlecić emisje spotów reklamowych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami).

Gmina Polkowice w związku z realizacją projektu pn. Aktywizacja edukacyjna mieszkańców wsi z terenu Gminy Polkowicewspółfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zamierza zlecić emisje spotów reklamowych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami).

 

Zainteresowane podmioty proszone są o składanie ofert drogą elektroniczną na adres
egalek_kapusta@ug.polkowice.pl w temacie wiadomości wpisując Projekt EFS - Aktywizacja edukacyjna – promocja – spoty radiowe” lub za pomocą poczty tradycyjnej, przysyłając dokumenty w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Projekt EFS - Aktywizacja edukacyjna – promocja – spoty radiowe” na adres realizatora Projektu – Gminy Polkowice:

 

Urząd Gminy Polkowice

ul. Rynek 1

59-100 Polkowice

 

Nieprzekraczalny termin składania ofert wyznacza się na dzień 22 października 2009 r. do godziny 16.00. Decyduje data wpływu oferty.

 

Treść ogłoszenia:

 

Gmina Polkowice” realizuje projekt pn. Aktywizacja edukacyjna mieszkańców wsi
z terenu Gminy Polkowice” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym założeniem projektu jest budowanie kapitału społecznego wsi poprzez zorganizowanie bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców wsi z terenu Gminy Polkowice
w zakresie nauki języka angielskiego, informatyki oraz agroturystyki z elementami marketingu. Realizacja projektu przyczyni się do wyrównania szans mieszkańców wsi
w dostępie do edukacji, w tym przede wszystkim zmniejszenia różnic w obszarze edukacji pomiędzy obszarami wiejskimi a ośrodkami miejskimi. Szczegółowe informacje na temat projektu uzyskać można pod numerem telefonu (076) 84-74-167 oraz na stronie internetowej www.projekty.polkowice.eu/aem. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.”

 

Informacje dodatkowe

1. Przewidywany termin realizacji zamówienia – 8 spotów radiowych w następujących terminach:

- 2 spoty w październiku 2009 r.

- 1 spot w listopadzie 2009 r.

- 1 spot w grudniu 2009 r.

- 4 spoty na przełomie kwietnia/maja 2010 r.

2. Wykonawca będzie miał obowiązek przesłania spotu radiowego na adres: egalek_kapusta@ug.polkowice.pl

3. Zainteresowane podmioty proszone są o przedstawienie wyceny ww. spotów podając cenę jednostkową brutto dla 1 spotu radiowego oraz kwotę łączną, a także terminy emisji spotów.

4. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: (076) 84-74-167.