Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Aktywizacja edukacyjna mieszkańców wsi z terenu Gminy Polkowice

Zapytanie ofertowe - moduł szkoleniowy z zakresu języka angielskiego oraz agroturystyki z elementami marketingu

Gmina Polkowice, Wnioskodawca Projektu pn. „Aktywizacja edukacyjna mieszkańców wsi z terenu Gminy Polkowice” informuje, iż na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.07.223.1655 z późn. zm.) zamierza podpisać umowę na świadczenie usług szkoleniowych w Projekcie w zakresie nauki języka angielskiego i agroturystyki.

Zainteresowane podmioty proszone są o składanie ofert drogą elektroniczną na adres egalek_kapusta@ug.polkowice.pl w temacie wiadomości wpisując „Projekt EFS – Aktywizacja edukacyjna – moduł językowy i agroturystyczny” lub za pomocą poczty tradycyjnej, przysyłając dokumenty w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Projekt EFS – Aktywizacja edukacyjna – moduł językowy i agroturystyczny” na adres Gminy Polkowice:

 

Urząd Gminy Polkowice

ul. Rynek 1

59-100 Polkowice

Nieprzekraczalny termin składania ofert wyznacza się na dzień 14 października 2009 r. do godz. 16:00. Decyduje data wpływu oferty.

 

Opis przedmiotu zamówienia można pobrać    (0.13 MB) - POBIERZ PLIK DOC

 

Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych, tj. na każdy moduł osobno.

 

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu (076) 84-74-167