Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Aktywizacja edukacyjna mieszkańców wsi z terenu Gminy Polkowice

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie prasowe

Gmina Polkowice w związku z realizacją projektu pn. „Aktywizacja edukacyjna mieszkańców wsi z terenu Gminy Polkowice” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zamierza zlecić zamieszczenie ogłoszenia w prasie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami).

Zainteresowane podmioty proszone są o składanie ofert drogą elektroniczną na adres egalek_kapusta@ug.polkowice.pl w temacie wiadomości wpisując „Projekt EFS - Aktywizacja edukacyjna – promocja – ogłoszenie w prasie” lub za pomocą poczty tradycyjnej, przysyłając dokumenty w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Projekt EFS - Aktywizacja edukacyjna – promocja – ogłoszenie w prasie” na adres realizatora Projektu – Gminy Polkowice:

Urząd Gminy Polkowice
ul. Rynek 1
59-100 Polkowice

Nieprzekraczalny termin składania ofert wyznacza się na dzień 14 października 2009 r. do godziny 16.00. Decyduje data wpływu oferty.

Wzór ogłoszenia w załączeniu    (0.23 MB) - POBIERZ PLIK DOC


Informacje dodatkowe:

1. Minimalne wymiary ogłoszenia prasowego (szer. 135 x wys. 114 mm).

2. Przewidywany termin realizacji zamówienia – ogłoszenie powinno zostać zamieszczone w grudniu 2009 r.

3. Zainteresowane podmioty proszone są o przedstawienie wyceny ww. ogłoszenia prasowego podając cenę jednostkową brutto oraz termin zamieszczenia ogłoszenia.

4. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: (076) 84-74-167.